Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική Ετοιμάζεται ο κώδικας δεοντολογίας των βουλευτών!

Ετοιμάζεται ο κώδικας δεοντολογίας των βουλευτών!

Είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια δίχως ωστόσο να καταλήξει κάπου. Μάλιστα η σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας των Ελλήνων βουλευτών αποτελεί …μνημονιακή υποχρέωση, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς που προέκυψε από τον οδικό χάρτη που συνυπέγραψαν τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την πάλαι ποτέ Task Force το 2012! Σε κάθε περίπτωση κρίνεται αναγκαία η θέσπιση κανόνων όσον αφορά την συμπεριφορά και κυρίως τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του Ελληνικού λαού ειδικά στις κρίσιμες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η χώρα με το κύρος του πολιτικού συστήματος να βρίσκεται στο ναδίρ και τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς να έχουν υποστεί διαρκή πλήγματα. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Πρόεδρος της Βουλής έθεσε υπ’ όψιν των κομμάτων την πρόταση που περιλαμβάνει σειρά υποχρεώσεων και μέτρων για τους βουλευτές προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης προς το κοινοβούλιο και τα μέλη του.

Κανόνες συμπεριφοράς

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται κανόνες συμπεριφοράς συμπληρωματικοί προς αυτούς που προβλέπει ούτως ή άλλως ο Κανονισμός της Βουλής και ουκ ολίγες φορές έχουν καταπατηθεί και μάλιστα με βάναυσο και προκλητικό τρόπο. Έτσι προβλέπεται ότι οι βουλευτές στο πλαίσιο της άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου τους, που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό τους αξίωμα, οφείλουν:

1. Να ασκούν τα καθήκοντά τους υπεύθυνα, με ακεραιότητα, ανιδιοτέλεια, αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια.

2. Να ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και να μην λαμβάνουν, ούτε να επιδιώκουν να λάβουν άμεσα ή έμμεσα οικονομικά οφέλη υπέρ των ιδίων ή υπέρ τρίτων προσώπων.

3. Να απέχουν, κατά την άσκηση του νομοθετικού έργου, από χαριστικές ή άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις, σεβόμενοι απόλυτα τις αρχές και τα μέσα καλής νομοθέτησης.

4. Να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τηρουμένης της αρχής του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας που διέπουν τα θεσμικά όργανα και τις διαδικασίες.

5. Να απέχουν από τη χρησιμοποίηση ή την επίκληση της βουλευτικής τους ιδιότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν, διευκολυνθούν ή ευνοηθούν έναντι άλλων προσώπων ή από τις αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες.

6.  Να προβαίνουν σε ορθή και συνετή χρήση και διαχείριση των μέσων και των παροχών που η Βουλή των Ελλήνων θέτει στη διάθεση τους για την απρόσκοπτη άσκηση του έργου τους, αποκλειστικά για την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων.

7. Να μην ανέχονται με τη στάση τους, να μην υποκινούν άλλους και να μην υιοθετούν οι ίδιοι βίαιες συμπεριφορές έναντι άλλων προσώπων ή ρητορική μίσους, εντός και εκτός του Κοινοβουλίου.

8. Να προάγουν με το λόγο, τις πράξεις και εν γένει το κοινοβουλευτικό έργο τους, την αρχή της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της μη διάκρισης λόγω φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Σύγκρουση συμφερόντων

Η πρόταση Βούτση προβλέπει σχετικά με τις υποχρεώσεις των βουλευτών ως προς την σύγκρουση συμφερόντων τα εξής: 

1. Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται όταν βουλευτής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εν γνώσει του εξυπηρετεί ή δεν επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια, ώστε να αντιληφθεί ότι εξυπηρετεί, σε βάρος του γενικού συμφέροντος, αμέσως ή εμμέσως, ιδιωτικό συμφέρον, οικονομικό ή άλλο, αυτού του ιδίου ή άλλου, φυσικού ή νομικού προσώπου. Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων όταν πρόκειται περί συμφέροντος το οποίο οι ως άνω έχουν ως μέλη του κοινωνικού συνόλου ή ως μέλη ευρείας ομάδας προσώπων.

2. Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται και όταν ο/η βουλευτής συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα ή παρέχει τις υπηρεσίες του επ’ αμοιβή ή δωρεάν ή λαμβάνει δώρα, παροχές και άλλα ωφελήματα από ομάδες πίεσης (lobby groups)και οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς για τους οποίους είναι πολύ πιθανό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να κληθεί να συμμετάσχει σε νομοθετικές ή άλλες διαδικασίες.

3.Οι βουλευτές υποχρεούνται, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενημερώνουν εγγράφως τον Πρόεδρο της Βουλής για τυχόν υπάρχουσα κατάσταση ικανή να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι βουλευτές και για τυχόν επιγενόμενη κατάσταση ικανή να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Δώρα, παροχές και ωφελήματα

Όσον αφορά τα πάσης φύσεως δώρα ή παροχές προς τους βουλευτές προβλέπονται τα εξής:

1. Οι βουλευτές οφείλουν να μην αποδέχονται πάσης φύσεως δώρα, παροχές ή άλλα ωφελήματα, των οποίων η φύση ή η χρηματική τους αξία εγείρουν ζητήματα μεροληπτικής άσκησης των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων.

 

2. Δώρα των οποίων η αξία είναι μικρότερη των εκατό πενήντα (150) ευρώ και λαμβάνονται ως αναμνηστικά ενθύμια στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης και φιλοξενίας κατά την εκτέλεση της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, εξαιρούνται από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου. Τα δώρα αυτά καταχωρίζονται με δήλωση του/της βουλευτή σε ειδικό κατάλογο πρωτοκολλημένο, αριθμημένο και μονογραφημένο, ο οποίος τηρείται στη Διεύθυνση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην οποία ανήκει ο κάθε βουλευτής.

Εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα

Επίσης, προβλέπεται ότι οι βουλευτές οφείλουν να μην χρησιμοποιούν προς ίδιον όφελος ή προς όφελος τρίτων προσώπων εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα, τα οποία περιέρχονται σε γνώση τους κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους. Και επίσης ότι πρώην βουλευτές, οι οποίοι μετά τη λήξη της θητείας τους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ομάδες συμφερόντων ή ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης άμεσα συνδεδεμένες με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του κοινοβουλίου, οφείλουν να ενημερώνουν τη Βουλή των Ελλήνων και δεν δύνανται να επωφελούνται της ιδιότητάς τους ως πρώην μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Πειθαρχικά μέτρα

Μεταξύ των πειθαρχικών μέτρων περιλαμβάνεται η περικοπή της βουλευτικής αποζημίωσης κατά το ήμισυ. Συγκεκριμένα:

1. Όταν πρόκειται περί επίδειξης συμπεριφοράς κατά παράβαση των γενικών αρχών του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, ανάκληση στην τάξη κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 78 του Κανονισμού της Βουλής και, σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 80 του Κανονισμού της Βουλής.

2. Όταν πρόκειται περί παράβασης της διάταξης που αφορά σύγκρουση συμφερόντων, προσωρινός αποκλεισμός του βουλευτή διάρκειας μέχρι δεκαπέντε ημερών από τις συνεδριάσεις της Βουλής και, σωρευτικώς ή εναλλακτικώς, περικοπή του ενός δευτέρου (1/2) της μηνιαίας αποζημίωσής του, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 81 παρ. 4, 5 και 6 του Κανονισμού της Βουλής.

3. Όταν πρόκειται περί παράβασης της διάταξης που αφορά την αποδοχή δώρων ή παροχών ή ωφελημάτων, περικοπή μέχρι του ενός δευτέρου (1/2) της μηνιαίας αποζημίωσης του βουλευτή. Η ποινή επαναλαμβάνεται ανά μήνα, μέχρι συμμόρφωσης του βουλευτή προς την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής ή του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής.

4. Όταν πρόκειται περί παράβασης της διάταξης που αφορά τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, περικοπή μέχρι τους ενός δευτέρου (1/2) της μηνιαίας αποζημίωσης του βουλευτή.

5. Όταν πρόκειται περί παράλειψης δήλωσης ή περί ανακριβούς δήλωσης κατά το άρθρο 5 του παρόντος Κώδικα, περικοπή μέχρι του ενός δευτέρου (1/2) της μηνιαίας αποζημίωσης του βουλευτή. Η ποινή επαναλαμβάνεται ανά μήνα, μέχρι συμμόρφωσης του βουλευτή προς την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής ή του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής.

 

Πηγή: http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=779229

 

ka-business: Ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την πολύ μεγάλη σας ανταπόκριση στην Μαραθώνια Εκπομπή για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη
Περισσότεροι από αναγνώστες μας από όλο τον κόσμο, παρακολούθησαν μέσω live streaming την Μαραθώνια Εκπομπή, που διοργάνωσε το το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου...

Το ka-business.gr προτείνει

Στ. Καλαφάτης: Αυτός θα είναι ο ρόλος του ΥΜΑΘ στην ανάπτυξη της περιοχής για το 2022
Συνέντευξη του Υφ. Εσωτερικών (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ) Σταλύρου Καλαφάτη στο ka-business και την Ραλλιώ Λεπίδου   Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στην έντυπη έκδοση του το περιοδικό ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ...
Menrarini: Η σημασία των μικροθρεπτικών συστατικών στη λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος
Η υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος από τα μικροθρεπτικά συστατικά βασίζεται ιστορικά στην επάρκεια σε βιταμίνη C. Έκτοτε έχει αποδειχθεί ότι το σύνολο του ανοσοποιητικού συστήματος...
ΟΑΣΘ: Αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του προς τους πολίτες
Άρθρο Του καθηγητή Γιώργου Σκόδρα,  Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΑΣΘ, στην έντυπη έκδοση του ka-business το περιοδικό «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Έχοντας πετύχει τον σημαντικότερο...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Στ. Καλαφάτης: Αυτός θα είναι ο ρόλος του ΥΜΑΘ στην ανάπτυξη της περιοχής για το 2022
Συνέντευξη του Υφ. Εσωτερικών (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ) Σταλύρου Καλαφάτη στο ka-business και την Ραλλιώ Λεπίδου   Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στην έντυπη έκδοση του το περιοδικό ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ...
Menrarini: Η σημασία των μικροθρεπτικών συστατικών στη λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος
Η υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος από τα μικροθρεπτικά συστατικά βασίζεται ιστορικά στην επάρκεια σε βιταμίνη C. Έκτοτε έχει αποδειχθεί ότι το σύνολο του ανοσοποιητικού συστήματος...
ΟΑΣΘ: Αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του προς τους πολίτες
Άρθρο Του καθηγητή Γιώργου Σκόδρα,  Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΑΣΘ, στην έντυπη έκδοση του ka-business το περιοδικό «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Έχοντας πετύχει τον σημαντικότερο...