ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρία με την επωνυμία ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΕ (www.ka-business.gr),  η οποία εδρεύει επί της οδού Λεωφόρος Νίκης , αριθμός 3, στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από την Ραλλιώ Λεπίδου, λαμβάνοντας υπόψη:

Ι. τις διατάξεις του ν. 2472/1997 για την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα,

ΙΙ. τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, άλλως Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. ή G.D.P.R.), οι οποίες έχουν άμεση και δεσμευτική ισχύ και εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018 και μετέπειτα,

ΙΙΙ. τη δεδηλωμένη βούλησή της για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων με τα οποία αλληλεπιδρά, αλλά και την υποχρέωση συμμόρφωσής της προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

σας ενημερώνει ότι σκοπό της παρούσας Πολιτικής αποτελεί η συνοπτική έκθεση βασικών εννοιών της ισχύουσας από την 25η Μαΐου 2018 νομοθεσίας και ταυτόχρονα η γνωστοποίηση του πλαισίου, εντός του οποίου η εταιρία διενεργεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων

1.1 Οι διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα το κατά πόσο η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της Ένωσης. Εφαρμόζονται επίσης, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένων των δεδομένων που βρίσκονται στην Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία μη εγκατεστημένο στην Ένωση, εάν οι δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται με: α) την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα εν λόγω υποκείμενα των δεδομένων στην Ένωση, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται πληρωμή από τα υποκείμενα των δεδομένων, ή β) την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους, στον βαθμό που η συμπεριφορά αυτή λαμβάνει χώρα εντός της Ένωσης.

1.2 Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

1.3 Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

1.4 Ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

1.5 Ως «εκτελών την επεξεργασία» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

2. Σκοποί Επεξεργασίας

Η επεξεργασία, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται στη διάθεση της εταιρίας μετά από δική σας ενέργεια πραγματοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) για τη διενέργεια και την πραγματοποίηση της/των εμπορικής/ών συναλλαγής/ών μεταξύ της εταιρίας και υμών και την σύννομη ολοκλήρωση αυτής/αυτών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της παράδοσης των υπηρεσιών, της επικοινωνίας πριν, κατά, αλλά και μετά την/τις συναλλαγή/ές, την έκδοση φορολογικών παραστατικών,

β) για την ταυτοποίηση του προσώπου σας, σε περίπτωση υποβολής παραπόνου ή οποιουδήποτε αιτήματος προς την εταιρία, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας της εταιρίας μαζί σας, καθώς την εν γένει διευκόλυνση της εταιρίας κατά τον χειρισμό του παραπόνου ή αιτήματός σας προς αυτήν,

γ) για τη χρησιμοποίηση αυτών προς ενημέρωσή σας με διαφημιστικό υλικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό, σχετικά με διαφημιστικές ενέργειες της εταιρίας.

3. Βάση Επεξεργασίας

3.1 Η επεξεργασία, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται στη διάθεση της εταιρίας μετά από δική σας ενέργεια πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση μετά από συγκατάθεσή σας και επί τη βάσει:

α) σύμβασης/συμβάσεων εμπορικής/ων συναλλαγής/ών, για τη διεξαγωγή, διενέργεια και πραγματοποίηση της οποίας/των οποίων, η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή, μεταξύ άλλων και μη περιοριστικά αναφερομένων, η ταυτοποίησή σας ως αντισυμβαλλόμενος/η, η εκτέλεση της υποβαλλόμενης παραγγελίας σας από την εταιρία, η εκ του νόμου επιβαλλόμενη έκδοση των κατά περίπτωση απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών, η επικοινωνία της εταιρίας μαζί σας πριν, κατά και μετά την εκτέλεση της υποβαλλόμενης παραγγελίας σας,

β) παρεχόμενης συναίνεσής σας για τη χρησιμοποίηση αυτών προς ενημέρωσή σας με διαφημιστικό υλικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό, σχετικά με διαφημιστικές ενέργειες της εταιρίας.

3.2 Η εταιρία, σε σχέση με τα προαναφερόμενα, σας γνωστοποιεί περαιτέρω ότι στην πρώτη περίπτωση, η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί συμβατική σας υποχρέωση και παράλληλα απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς η μη παροχή καθιστά αδύνατη τη σύναψη συμβατικής σχέσης δεδομένης της αδυναμίας ταυτοποίησής σας αντισυμβαλλόμενος/η και συνακόλουθα εκτέλεση της οποίας υποβαλλόμενης παραγγελίας. Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα στοιχείων όπως ο Αριθμός Φορολογικού σας Μητρώου, η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία ανήκετε, ή η ακριβής διεύθυνσή σας αποτελεί και νομική σας υποχρέωση συναρτώμενη με την υποχρέωση συμμόρφωσης αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών σε εμπορική συναλλαγή για την έκδοση των εκ του νόμου απαιτούμενων και προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση αυτή εξυπακούεται ότι καθιστά την όποια συναλλαγή σας με την εταιρία αδύνατη, δεδομένου ότι χωρίς την έκδοση των εκ του νόμου απαιτούμενων και προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών, η όποια συναλλαγή καθίσταται αυτομάτως παράνομη.

4. Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

4.1 Η επεξεργασία, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται στη διάθεση της εταιρίας μετά από δική σας ενέργεια ΔΕΝ αναιρεί, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ. την ύπαρξη δικαιώματός σας για την υποβολή αιτήματος στην εταιρία για πληροφόρηση, πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει ή για περιορισμό της επεξεργασίας αυτών, όπως επίσης και την ύπαρξη δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας και αντίταξης σε αυτήν, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων. Το ως άνω αίτημα πρέπει να ορισμένο και σαφές, άμεσο ως προς την βεβαιότητα της ταυτότητάς σας ως υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που της παρασχέθηκαν, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρία εγγράφως και κατά τρόπο τέτοιο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η βεβαιότητα της ημερομηνίας υποβολής του.

4.2 Η εταιρία, εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις σχετικά με την υποβολή του αιτήματος, παρέχει στον αιτούντα πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν του ως άνω αιτήματος χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η εταιρία υποχρεούται όπως σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν η υποβολή του ως άνω αιτήματός σας πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

4.3 Εάν η εταιρία δεν ενεργήσει επί του αιτήματός σας, υποχρεούται όπως σας ενημερώσει, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και άσκησης δικαστικής προσφυγής. Οι πληροφορίες που σας παρέχονται σε απάντηση του ως άνω αιτήματός σας, παρέχονται, καταρχήν, δωρεάν. Εάν ωστόσο το/τα αίτημα/αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρία μπορεί είτε: α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης του προδήλως αβάσιμου ή του υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος το φέρει η ίδια η εταιρία.

5. Διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

5.1 Με την εξαίρεση των ειδικότερων διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ. και της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται από πλευράς σας στην εταιρία, θα διατηρηθούν και αποθηκευθούν από αυτήν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των συναλλαγών σας με αυτήν και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, ήτοι εκτέλεση από αυτήν κάθε παραγγελίας σας και πλήρης και ολοσχερής εξόφληση από πλευράς σας κάθε οικονομικής σας υποχρέωσης έναντι της εταιρίας.

5.2 Μετά την λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, η εταιρία θα εξακολουθήσει να διατηρεί και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα για χρονικό διάστημα πλέον του ενός μηνός από την λήξη της προθεσμίας άσκησης από πλευράς κάθε δικαιώματός σας σχετικό με τυχόν ελαττώματα των υπηρεσιών που αυτή εμπορεύεται, καθώς επίσης και για όσο χρονικό διάστημα τυχόν διαρκέσει δικαστική διαμάχη μεταξύ υμών και της εταιρίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής υπόθεσης επ’ αυτής.

5.3 Με την πάροδο των ως άνω χρονικών διαστημάτων και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ. και της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, όπως η περίπτωση φορολογικών παραστατικών όπου και το χρονικό διάστημα διατήρησης και αποθήκευσης από πλευράς της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα (10) χρόνια, η εταιρία θα προβαίνει στην καταστροφή ή διαγραφή ή παράδοση σε εσάς κατά τρόπο που εσείς θα προσδιορίσετε κατόπιν γραπτής επικοινωνίας μας, των τηρούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

6.1 Η εταιρία υποχρεούται όπως σας ενημερώσει για την τυχόν πρόθεσή της να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του Γ.Κ.Π.Δ., να αναφερθεί στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν.

6.2 Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρία σας ενημερώνει ότι δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα ενδέχεται να διαβιβασθούν στην Ελβετία, όπου και τα κεντρικά της γραφεία και η έδρα της. Η Ελβετία μία από εκείνες τις χώρες, για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7. Ανάκληση Συγκατάθεσης

7.1 Δικαιούσθε να ανακαλέσετε την προαναφερόμενη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

7.2 Η ανάκληση πραγματοποιείται με αίτημα προς την εταιρία που πρέπει να ορισμένο και σαφές, άμεσο ως προς την βεβαιότητα της ταυτότητάς σας ως υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που της παρασχέθηκαν, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρία εγγράφως και κατά τρόπο τέτοιο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η βεβαιότητα της ημερομηνίας υποβολής του. Η ανάκληση ωστόσο αυτή, δεδομένων των όσων προαναφέρονται υπό τον αριθμό 3, ενδέχεται να έχει τις συνέπειες που εκεί περιγράφονται.

8. Διάταξη άρθρου 22 Γ.Κ.Π.Δ.

8.1 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22, παρ. 1 του Γ.Κ.Π.Δ. «…Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο…». Ωστόσο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22, παρ. 2 του Γ.Κ.Π.Δ. «…Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση: α) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων, β) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή γ) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων…». Κατόπιν αυτών, όταν η από πλευράς σας παροχή προς την εταιρία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποβλέπει και είναι αναγκαία, κατά τα προαναφερόμενα, στη σύναψη και εκτέλεση εμπορικής συναλλαγής μεταξύ υμών και της εταιρίας ή ακόμη όταν αυτή πραγματοποιείται με συγκατάθεσή σας, η εταιρία δικαιούται και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της όπως αποφασίσει για τη διενέργεια της συναλλαγής και τις επιμέρους συνθήκες αυτής, λαμβάνοντας υπόψη και κριτήρια όπως ο όγκος των προηγούμενων συναλλαγών, ο τρόπος εκτέλεσης αυτών, η οικονομική ανταπόκρισή σας στις υποχρεώσεις σας ως αγοραστής.

8.2 Όταν όμως η από πλευράς σας παροχή προς την εταιρία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποβλέπει στην υποβολή παραπόνου ή οποιουδήποτε αιτήματος προς την εταιρία, η εταιρία δεσμεύεται στην τήρηση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 22 του Γ.Κ.Π.Δ..

9. Η εταιρία Υπεύθυνος Επεξεργασίας

9.1 Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που της υποβάλλονται, θεωρείται η ίδια η εταιρία, γι’ αυτό και κάθε τυχόν αίτημά σας πρέπει να υποβάλλεται προς αυτήν.

9.2 Η εταιρία για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., που της υποβάλλονται από τρίτα φυσικά πρόσωπα, συνεργάζεται και αξιοποιεί ως εκτελούντες την επεξεργασία τρίτα μέρη και προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων μερών. Πράττοντας σχετικά, έχει ήδη λάβει, σύμφωνα και με την διάταξη του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., επαρκείς διαβεβαιώσεις ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Γ.Κ.Π.Δ. και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. Περαιτέρω, έχει ήδη συμβληθεί μαζί τους συμβατικά είτε δια της συνυπογραφής σχετικών Συμβάσεων Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε δια της εισδοχής και αποδοχής Όρων και Συνθηκών Χρήσης των ως άνω προϊόντων ή υπηρεσιών.

9.3 Το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως ήδη αναγράφεται ως άνω υπό τον αριθμό 4, διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα πληροφόρησης από την εταιρία, των ενεργειών στις οποίες αυτή έχει ήδη προβεί για την συμμόρφωσή της με την νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

10. Ανίσχυρο όρου

Τυχόν αντίθεση οιουδήποτε εκ των όρων της παρούσας ενημέρωσης με διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συνεπάγεται το ανίσχυρο του εν λόγω όρου.

11. Δίκαιο και δωσιδικία

Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε τυχόν διαφωνίας σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας ενημέρωσης, σε περίπτωση κατά την οποία η διαφωνία αυτή δεν δύναται να αρθεί είτε με φιλικό μεταξύ των μερών διακανονισμό είτε μετά από παρέμβαση ή υπόδειξη της αρμόδιας εποπτικής αρχής, δηλαδή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης, παραιτουμένων των μερών, δηλαδή της εταιρίας και υμών, από το δικαίωμά τους, όπως ορίσουν άλλον τόπο δωσιδικίας. Αρμόδιο δε Δίκαιο για την επίλυση της διαφοράς ορίζεται το Ελληνικό, καθώς και κάθε Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Κ.Π.Δ..

12. Νομοθεσία

Οτιδήποτε παραλείφθηκε από την παρούσα ενημέρωση θα ρυθμίζεται από τις διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, καθώς και από Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Κ.Π.Δ..

13. Καθυστέρηση άσκησης δικαιωμάτων

Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση της εταιρίας να ασκήσει οιοδήποτε εκ των προβλεπομένων δικαιωμάτων της ουδόλως συνεπάγεται σιωπηρή ή οιουδήποτε είδους παραίτηση από αυτήν.

14. Τροποποίηση

Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της όπως τροποποιεί τους όρους της παρούσας οποιαδήποτε στιγμή το κρίνει η ίδια απαραίτητο ή επιβεβλημένο. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γνωστοποιείται με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας και θα επικοινωνείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση καλείσθε να λαμβάνετε τακτικά γνώση της, προκειμένου να διατηρείσθε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις της.

15. Επικοινωνία

Οποιαδήποτε επαφή σας με την εταιρία και σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλετε σε αυτήν πρέπει να πραγματοποιείται και να απευθύνεται προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων αυτής.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας είναι:

Α) Επωνυμία:  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΕ (www.ka-business.gr)

Β) Έδρα και διεύθυνση επικοινωνίας: Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Νίκης 3

Γ) Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 220 843

Δ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], [email protected]

Ε) Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.ka-business.gr

Ζ) Νόμιμος εκπρόσωπος: Ραλλιώ Λεπίδου