Αρχική BUSINESS Νέα ΔΕΗ: Από 1,1 έως 1,35 δισ. ευρώ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΔΕΗ: Από 1,1 έως 1,35 δισ. ευρώ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση , οι αναλογούσες μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς. Στην Ελλάδα θα διατεθούν οι αναλογούσες μετοχές μέσω δημόσιας προσφοράς με τους παλαιούς μετόχους να διαθέτουν δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής μετοχών, εφόσον εγγραφούν. Αντίστοιχα, στο εξωτερικό οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Υπενθυμίζεται, ότι η CVC έχει δεσμευθεί ότι συμμετάσχει στην αύξηση με 395 εκατ. ευρώ, για να αποκτήσει το 10% και με ρήτρα διακράτησης για έξι μήνες.

H ανακοίνωση της ΔΕΗ αναλυτικά

Η εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2021, ενέκρινε, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 19.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (η «ΕΓΣ»), μεταξύ άλλων θεμάτων, τα ακόλουθα:

Την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δε θα είναι κατώτερο των 322.400.000 Ευρώ ούτε υψηλότερο των 372.000.000 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης € 2,48 , των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 130.000.000 ούτε υψηλότερος των 150.000.000 (οι «Νέες Μετοχές»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγρ. 1, στοιχείο β’ του Νόμου 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»). Ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) με την Τιμή Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω) εκάστης Νέας Μετοχής και θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί στο σύνολό της σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

Τη χρήση του καθαρού ποσού των κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (ήτοι του συνολικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων) για τη χρηματοδότηση του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της 23ης Σεπτεμβρίου 2021 επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρείας, όπως θα προσαρμοστεί και θα επικαιροποιηθεί περαιτέρω από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, και θα εξειδικεύεται στο ενημερωτικό δελτίο (όπως ορίζεται κατωτέρω).

Η συνδυασμένη προσφορά ξεκινά την Τρίτη 2 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει για δύο ημέρες, ενώ στόχος είναι το 85% της αύξησης να καλυφθεί από ξένους και το 15% από Έλληνες θεσμικούς και μη

Ότι οι Νέες Μετοχές:

α) θα διατεθούν στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς, (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

β) θα τοποθετηθούν εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών με ιδιωτική τοποθέτηση, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με την Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς εντός του Νοεμβρίου 2021 θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση και θα συμπίπτουν με εκείνες της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Ότι η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά δε θα είναι κατώτερη από € 8,5 και υψηλότερη από € 9 ανά Νέα Μετοχή (το «Εύρος Τιμών»).

Ότι η τελική τιμή διάθεσης για κάθε μία Νέα Μετοχή εντός του Εύρους Τιμών (η «Τιμή Διάθεσης») θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε συμφωνία με τους γενικούς συντονιστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (Joint Global Coordinators), θα γνωστοποιηθεί μέσω ξεχωριστής ανακοίνωσης και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Ότι εάν το ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Την υποβολή αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Την έγκριση της μορφής και του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου, που κατήρτισε η Εταιρεία για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων (το «Ενημερωτικό Δελτίο») που τελεί υπό έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο.

Ότι ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και την Ιδιωτική Τοποθέτηση θα καθοριστεί στο τέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές. Kατ’ αρχάς, 15% των Νέων Μετοχών και 85% των Νέων Μετοχών θα επιμεριστεί στους επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, αντίστοιχα. Tο Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να μεταβάλει και να οριστικοποιήσει τον ως άνω επιμερισμό κατά την κρίση του, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη της υλοποίησης της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής (κατά τα κατωτέρω οριζόμενα).

Tην εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, κατά τα ακόλουθα: Η προνομιακή κατανομή Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), κατά την 02.11.2021, η οποία ορίστηκε ως ημερομηνία καταγραφής (record date) (η «Ημερομηνία Καταγραφής»), έτσι ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου («Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»).

Ότι μηχανισμός προνομιακής κατανομής παρόμοιος προς την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα εφαρμοστεί στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, αφού ωστόσο ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, η επενδυτική συμπεριφορά, η δραστηριότητα συναλλαγών και η αφοσίωση στην Εταιρεία.

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του «Συμβουλίου των Ηγετών» (Leadership Council) του UNEPFΙ
Υπό την προεδρία της Inger Andersen, Εκτελεστικής  Διευθύντριας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του «Συμβουλίου των Ηγετών» (Leadership Council) του UNEPFΙ, ενός νέου...
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo
Τη σημασία της απόδοσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης τμήματος της προς ανάπλαση έκτασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα...
Πράσινο φως από την Ε.Ε. για την αποδέσμευση 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα
Πράσινο φως για την αποδέσμευση ποσού ύψους 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, από το Eurogroup, ανάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της 12ης έκθεσης...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του «Συμβουλίου των Ηγετών» (Leadership Council) του UNEPFΙ
Υπό την προεδρία της Inger Andersen, Εκτελεστικής  Διευθύντριας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του «Συμβουλίου των Ηγετών» (Leadership Council) του UNEPFΙ, ενός νέου...
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo
Τη σημασία της απόδοσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης τμήματος της προς ανάπλαση έκτασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα...
Πράσινο φως από την Ε.Ε. για την αποδέσμευση 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα
Πράσινο φως για την αποδέσμευση ποσού ύψους 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, από το Eurogroup, ανάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της 12ης έκθεσης...