Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ «Πράξεις για την Μακεδονία»: Επερώτηση προς τον Περιφερειάρχη Κ.Μ. για την «Συμμετοχή...

«Πράξεις για την Μακεδονία»: Επερώτηση προς τον Περιφερειάρχη Κ.Μ. για την «Συμμετοχή της Κεντρικής Μακεδονίας στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το ζήτημα της συμμετοχής της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που παρουσιάστηκε στο ECOFIN θέτει με επίκαιρη επερώτησή της προς τον Περιφερειάρχη Κ.Μ. κ. Α. Τζιτζικώστα η περιφερειακή παράταξη «ΠΡΑΞΕΙΣ για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Ειδικότερα ζητείται αναλυτική ενημέρωση για το :

1) Ποιες προτάσεις έργων και δράσεων πρότεινε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να συμπεριληφθούν στο δημόσιο σκέλος του εθνικού σχεδίου; Ποια ήταν τα κριτήρια αξιολόγησης; Ποια διαδικασία διαβούλευσης ακολουθήθηκε; Ποιες έγιναν αποδεκτές από την κυβέρνηση; Γιατί απορρίφθηκαν οι υπόλοιπες;

2) Ποια είναι τα στοιχεία των ενταγμένων έργων και δράσεων σε ότι αφορά τα αναφερόμενα στην παράγραφο (39) και (51) για το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και το αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμά τους;

3) Ποια διασυνοριακά και διεθνή  έργα και δράσεις  συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με την παράγραφο (39), που αφορούν στην Κεντρική Μακεδονία; Ποια άλλα προτάθηκαν από την πλευρά μας ή από άλλες χώρες και γιατί απορρίφθηκαν;

4) Ποιας μορφής ιδιωτικές επενδύσεις, με πεδίο αναφοράς την περιφέρειά μας,  πρόκειται να ενταχθούν στο εθνικό σχέδιο; Υπάρχουν και ποιες ήδη έτοιμες προς χρηματοδότηση/ένταξη; Ποια τα κριτήρια επιλογής τους; Ποια η συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην διαδικασία και σε ποιον συνολικό (αναπτυξιακό) σχεδιασμό υπάγεται; Ποια είναι τα στοιχεία της ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου και της διαβούλευσης που τυχόν προηγήθηκε;

5) Ποια προεργασία έχει κάνει η περιφέρεια ώστε να ανευρεθούν, με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, τα κεφάλαια που απαιτούνται για το 30% της ιδιωτικής χρηματοδότησης των ιδιωτικών επενδύσεων που θα ενταχθούν τελικά;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ το πλήρες κείμενο της επερώτησης

 

Επερώτηση προς τον Περιφερειάρχη Κ.Μ.

Θεσ/νίκη, 16/3/2021

 

ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Κύριε Περιφερειάρχη,

 

Στο  ECOFIN της 16ης Μαρτίου 2021 παρουσιάστηκε το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Όπως γνωρίζετε σε αυτό εμπεριέχονται και έργα εθνικής προτεραιότητας, αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες ενισχύονται σε ποσοστό 50% από το δημόσιο, μέσω πόρων που θα προέλθουν από την  δανειοδότησή του (του δημοσίου) από το ταμείο. Από τα υπόλοιπο 50%, το 20% είναι ίδια κεφάλαια του επενδυτή και το 30%  ιδιωτική χρηματοδότηση.

Τα έργα εθνικής προτεραιότητας εντάσσονται στους άξονες :

– πράσινη μετάβαση

– ψηφιακός μετασχηματισμός

– έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και απασχόληση

– κοινωνική και εδαφική συνοχή

– υγεία και ανθεκτικότητα

– πολιτικές για την επόμενη γενιά, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων

Οι ιδιωτικές επενδύσεις εντάσσονται αν:

– αφορούν εξαγωγικές επιχειρήσεις

– προάγουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την εκπαίδευση του προσωπικού

– συντελούν στην πράσινη μετάβαση

– προωθούν την έρευνα σε τεχνολογίες αιχμής

– παρέχουν κίνητρα για συνεργασία ομοειδών επιχειρήσεων, εξαγορές και συγχωνεύσεις

Σύμφωνα με τον κανονισμό του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και συμβουλίου για την θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναφέρεται στην εισαγωγή:

– παράγραφος (34) «Οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί εταίροι στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Είναι επομένως σκόπιμη η δέουσα διαβούλευση και συμμετοχή τους σύμφωνα με το εθνικό νομικό πλαίσιο»

– παράγραφος (38) «Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί διαδικασία υποβολής σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη, καθώς και για το περιεχόμενό τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν επισήμως τα δικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, κατά κανόνα, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου, μπορούν δε να τα υποβάλλουν με ενιαίο έγγραφο μαζί με το εθνικό τους πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Για να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση του μηχανισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσχέδιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από τις 15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.»

– παράγραφος (39) «Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο μέτρων για την παρακολούθηση και την υλοποίησή του, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των οροσήμων και του εκτιμώμενου κόστους, όπως επίσης τον αναμενόμενο αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα» και, επιπλέον, «Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει διασυνοριακά έργα ή έργα με τη συμμετοχή περισσοτέρων κρατών.»

– παράγραφος (51) «Για λόγους αποδοτικότητας και απλούστευσης της δημοσιονομικής διαχείρισης του μηχανισμού, η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να λάβει τη μορφή χρηματοδότησης που θα βασίζεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων η οποία θα μετριέται σε συνάρτηση με τα ορόσημα και τους στόχους που αναφέρονται στα εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.»

 

Επερωτάσθε, συνεπώς, για τα εξής:

 

1) Ποιες προτάσεις έργων και δράσεων πρότεινε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να συμπεριληφθούν στο δημόσιο σκέλος του εθνικού σχεδίου; Ποια ήταν τα κριτήρια αξιολόγησης; Ποια διαδικασία διαβούλευσης ακολουθήθηκε; Ποιες έγιναν αποδεκτές από την κυβέρνηση; Γιατί απορρίφθηκαν οι υπόλοιπες;

2) Ποια είναι τα στοιχεία των ενταγμένων έργων και δράσεων σε ότι αφορά τα αναφερόμενα στην παράγραφο (39) και (51) για το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και το αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμά τους;

3) Ποια διασυνοριακά και διεθνή  έργα και δράσεις  συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με την παράγραφο (39), που αφορούν στην Κεντρική Μακεδονία; Ποια άλλα προτάθηκαν από την πλευρά μας ή από άλλες χώρες και γιατί απορρίφθηκαν;

4) Ποιας μορφής ιδιωτικές επενδύσεις, με πεδίο αναφοράς την περιφέρειά μας,  πρόκειται να ενταχθούν στο εθνικό σχέδιο; Υπάρχουν και ποιες ήδη έτοιμες προς χρηματοδότηση/ένταξη; Ποια τα κριτήρια επιλογής τους; Ποια η συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην διαδικασία και σε ποιον συνολικό (αναπτυξιακό) σχεδιασμό υπάγεται; Ποια είναι τα στοιχεία της ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου και της διαβούλευσης που τυχόν προηγήθηκε;

5) Ποια προεργασία έχει κάνει η περιφέρεια ώστε να ανευρεθούν, με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, τα κεφάλαια που απαιτούνται για το 30% της ιδιωτικής χρηματοδότησης των ιδιωτικών επενδύσεων που θα ενταχθούν τελικά;

 

Με εκτίμηση

Οι επερωτώντες περιφερειακοί σύμβουλοι

Παπαστεργίου Χρήστος

Κούτρας Χρήστος

Τεκτερίδης Γαβριήλ

Τζιουβάρας Χρήστος

Τρελλόπουλος Γεώργιος

Το ka-business.gr προτείνει

Σέιχ Σου: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για την πυροπροστασία του
Ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού και των συναρμόδιων φορέων να παρέμβουν άμεσα, σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πυρκαγιάς στο Σέιχ Σου, επιβεβαιώθηκε στη...
Στράτος Σιμόπουλος: Δημιουργία Θαλάσσιας Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και Αξιοποίηση της Στοάς Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης
Με αφορμή τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής  του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, στη Βουλή, με τίτλο “Δημιουργία Θαλάσσια Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και...
ProCredit Bank: Μάθημα για Αρχάριους – Πώς θα μάθουμε να αποταμιεύουμε;
Ο κόσμος λατρεύει τα βιβλία και τα άρθρα με ηχηρούς τίτλους - «Δεν θα σας το διδάξουν αυτό στο  σχολείο», «Λίγοι άνθρωποι το γνωρίζουν...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Σέιχ Σου: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για την πυροπροστασία του
Ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού και των συναρμόδιων φορέων να παρέμβουν άμεσα, σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πυρκαγιάς στο Σέιχ Σου, επιβεβαιώθηκε στη...
Στράτος Σιμόπουλος: Δημιουργία Θαλάσσιας Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και Αξιοποίηση της Στοάς Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης
Με αφορμή τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής  του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, στη Βουλή, με τίτλο “Δημιουργία Θαλάσσια Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και...
ProCredit Bank: Μάθημα για Αρχάριους – Πώς θα μάθουμε να αποταμιεύουμε;
Ο κόσμος λατρεύει τα βιβλία και τα άρθρα με ηχηρούς τίτλους - «Δεν θα σας το διδάξουν αυτό στο  σχολείο», «Λίγοι άνθρωποι το γνωρίζουν...