Οι τέσσερις έλικες στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg

 

Το έργο 4helix+ ”Ενδυνάμωση του τετραπλού έλικα (Επιχειρηματικός τομέας, Δημόσιος τομέας, Ερευνητικά – Ακαδημαϊκά κέντρα και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών) συστάδων επιχειρήσεων/φορέων της περιοχής της Μεσογείου του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα, μέσω μιας ανοικτού κώδικα, επιμερισμού γνώσης και βασισμένης στην κοινότητα προσέγγισης, προς όφελος της Γαλάζιας Ανάπτυξης της Μεσογείου”, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg MED.

Οι δέκα εταίροι του 4helix+ από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Κροατία και την Αλβανία συζήτησαν εκτενώς τις διάφορες πλευρές του έργου και ειδικότερα τη μεθοδολογία υλοποίησής του με ιδιαίτερη αναφορά στο μηχανισμό χορήγησης κουπονιών καινοτομίας σε μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις της περιοχής της Μεσογείου, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ”Γαλάζιας Ανάπτυξης”, της βιώσιμης δηλαδή ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα, όπως αλιεία, επεξεργασία αλιευμάτων/ οστρακοειδών, κατασκευή/επιδιόρθωση σκαφών, παράκτιος/θαλάσσιος τουρισμός, ”γαλάζια ενέργεια”, υδατοακαλλιέργειες, “γαλάζια βιοτεχνολογία” κ.λ.π.).

Με τα κουπόνια καινοτομίας οι μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις θα μπορέσουν να λάβουν τεχνογνωσία από επιχειρήσεις της Πολιτιστικής Δημιουργικής Βιομηχανίας, από Φορείς Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης, κλπ, για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

H κα Maria Grueva, στέλεχος της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος MED, στην οποία έχει ανατεθεί η επίβλεψη του 4helix+ παρέστη κατά την δεύτερη ημέρα της συνεδρίασης και έδωσε χρήσιμες οδηγίες στους εταίρους του έργου σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις του προγράμματος για την υλοποίησή του.

Tην εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του 4helix+ διαδέχθηκαν δύο ακόμη συναντήσεις της κοινότητας του Προγράμματος MED: μία άτυπη συνάντηση που διοργανώθηκε από το «Οριζόντιο Έργο» InnoBlueGrowth, το οποίο συγκεντρώνει, προς επικοινωνία, αξιοποίηση και ενσωμάτωση σε σχετικές πολιτικές τα αποτελέσματα των επιμέρους έργων του Προγράμματος MED για την Γαλάζια Ανάπτυξη και η εκδήλωση MADE IN MED που αφορούσε το σύνολο των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος «Κλιματική Αλλαγή», «Γαλάζια Ανάπτυξη» και «Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη».