Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική Σημεία του προγράμματος της Θεσσαλονίκης στο e-mail Βαρουφάκη

Σημεία του προγράμματος της Θεσσαλονίκης στο e-mail Βαρουφάκη

 

Στο εκτενές σημείωμα επισημαίνονται το κεφάλαιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές, η επανεκκίνηση της οικονομίας, το θέμα των λεγόμενων «κόκκινων δανείων», οι δημόσιες δαπάνες, το πρόβλημα της διαφθοράς κ.α.

Ειδικότερα, στο σχετικό αναφέρονται τα ακόλουθα:

1ος πυλώνας: Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

4ο κεφάλαιο εγγράφου προς Eurogroup: Ανθρωπιστική κρίση

Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώνει το σχέδιό της να:

 • αντιμετωπίσει τις ανάγκες που προκύπτουν από την πρόσφατη άνοδο της απόλυτης φτώχειας (ανεπαρκή πρόσβαση στη διατροφή, στέγη, υπηρεσίες υγείας και βασική παροχή ενέργειας) με προσεκτικά στοχευμένα μη χρηματικών μέσα (π.χ. κουπόνια σίτισης)
 • πραγματοποιήσει [σημ: την παραπάνω παρέμβαση] με τρόπο που να συμβάλει στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και στη μάχη ενάντια στη γραφειοκρατία/διαφθορά (π.χ. με την έκδοση Έξυπνης Κάρτας Πολίτη, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταυτότητα, στο σύστημα υγείας όπως και για την πρόσβαση στο πρόγραμμα κουπονιών σίτισης, κλπ) διασφαλίσει ότι ο αγώνας ενάντια στην ανθρωπιστική κρίση δεν έχει αρνητικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

1ο κεφάλαιο εγγράφου προς Eurogroup: Δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές

Δημόσιες δαπάνες

Οι ελληνικές Αρχές θα: ελέγξουν τις δαπάνες υγείας και βελτιώσουν την παροχή και ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών, παρέχοντας πρόσβαση σε όλους.

2ος πυλώνας: Επανεκκίνηση της οικονομίας

1. Μέτρα για την άμεση άρση της καταστολής στην πραγματική οικονομία

2ο κεφάλαιο εγγράφου προς Eurogroup: Χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Προγράμματα Δόσεων

Η Ελλάδα δεσμεύεται να:

 • βελτιώσει σύντομα, σε συμφωνία με τους θεσμούς, τη νομοθεσία για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • καταρτίσει τα προγράμματα δόσεων με τρόπο που βοηθά στην αποτελεσματική διάκριση ανάμεσα: α). στη σκόπιμη μη πληρωμή και β). στην αδυναμία αποπληρωμής, στοχοποιώντας τα άτομα και τις επιχειρήσεις της περίπτωσης α). με αστικές και ποινικές διαδικασίες (ιδίως στις ομάδες υψηλού εισοδήματος) και παρέχοντας στα άτομα και τις επιχειρήσεις της περίπτωσης β). όρους αποπληρωμής που επιτρέπουν να επιβιώσουν οι εν δυνάμει φερέγγυες επιχειρήσεις, αποτρέπουν συμπεριφορά λαθρεπιβάτη, ακυρώνουν τον ηθικό κίνδυνο και ενδυναμώνουν την κοινωνική ευθύνη καθώς επίσης και την κατάλληλη κουλτούρα αποπληρωμής
 • αποποινικοποιήσει τις μικρές οφειλές όσων έχουν χαμηλό εισόδημα.

Τράπεζες και μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Η Ελλάδα δεσμεύεται να:

 • διαχειριστεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με τρόπο ο οποίος συνεκτιμά πλήρως την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών (λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών), τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, την κατάσταση στην κτηματαγορά, θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, και τυχόν αρνητική επίπτωση στη δημοσιονομική θέση της χώρας
 • συνεργαστεί με τις διοικήσεις των τραπεζών και τους θεσμούς για να αποφύγει την προσεχή περίοδο πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας νοικοκυριών κάτω από ορισμένο εισοδηματικό όριο, έτσι ώστε: α). να διατηρήσει την κοινωνική στήριξη στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, β). να αποτρέψει περαιτέρω πτώση των τιμών στην κτηματαγορά (που θα έχουν αρνητική επίπτωση στους τραπεζικούς ισολογισμούς), γ). να ελαχιστοποιήσει τη δημοσιονομική επίπτωση από την αύξηση των απωλειών ιδιόκτητης κατοικίας, και δ). να ενδυναμώσει την κουλτούρα πληρωμών. Θα ληφθούν μέτρα για να στηρίξουν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους.
 • εναρμονίσει το νόμο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τα προγράμματα των δόσεων μετά την τροποποίησή τους, να περιορίσει τους κινδύνους στα δημόσια οικονομικά και την κουλτούρα πληρωμών, ενόσω διευκολύνει την αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους.

3ο κεφάλαιο εγγράφου προς Eurogroup: Αναπτυξιακές πολιτικές

Ιδιωτικοποίηση και διαχείριση δημόσιας περιουσίας

Για να προσελκύσει επενδύσεις σε τομείς-κλειδιά και να αξιοποιήσει τη δημόσια περιουσία αποτελεσματικά, οι ελληνικές αρχές θα:

 • διασφαλίσουν την παροχή βασικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών από ιδιωτικοποιημένες εταιρείες/βιομηχανίες σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ.
 • επανεξετάσουν ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει με σκοπό να βελτιώσουν τους όρους έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τα μακροπρόθεσμα οφέλη για το κράτος, να ενδυναμώσουν τον ανταγωνισμό στις τοπικές οικονομίες, να προαγάγουν την οικονομική ανάκαμψη σε εθνικό επίπεδο και να τονώσουν τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική.

Μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ως μέρος μιας νέας μεταρρυθμιστικής ατζέντας, η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη να:

 • άρει εμπόδια στον ανταγωνισμό με βάση τη συνεισφορά του ΟΟΣΑ.
 • ενδυναμώσει την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 • εισαγάγει δράσεις για να μειώσει το διοικητικό βάρος της γραφειοκρατίας, περιλαμβανομένης νομοθεσίας η οποία απαγορεύει στις μονάδες της δημόσιας διοίκησης να ζητούν (από πολίτες και επιχειρήσεις) έγγραφα που πιστοποιούν πληροφορίες τις οποίες το κράτος ήδη κατέχει (στην ίδια ή σε κάποια άλλη μονάδα).

Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

Η ελληνική κυβέρνηση θα βελτιώσει την οργάνωση των δικαστηρίων με τη μεγαλύτερη εξειδίκευσή τους και, σε αυτό το πλαίσιο, θα υιοθετήσει νέο Αστικό Κώδικα.

1ο κεφάλαιο εγγράφου προς Eurogroup: Δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές

Φορολογικές πολιτικές

Η Ελλάδα δεσμεύεται να:

 • επιβάλει με αποφασιστικότητα και να βελτιώσει τη νομοθεσία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.
 • εργαστεί ώστε να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα φορολογικής συμμόρφωσης για να διασφαλίσει ότι όλα τα τμήματα της κοινωνίας, και κυρίως οι πλούσιοι, συμβάλλουν αναλογικά στη χρηματοδότηση των δημόσιων πολιτικών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, δημιουργεί από κοινού με τους ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους περιουσιολόγιο το οποίο βοηθά τις φορολογικές αρχές να αξιολογούν την εγκυρότητα προηγούμενων δηλώσεων φόρου εισοδήματος.

Διαχείριση εσόδων

Η Ελλάδα θα εκσυγχρονίσει τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση επωφελούμενη από διαθέσιμη τεχνική βοήθεια. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση η Ελλάδα θα:

 • στελεχώσει επαρκώς, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, τη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων και ειδικότερα τις μονάδες των εφοριών για τους μεγάλους οφειλέτες υψηλού πλούτου και θα διασφαλίσει ότι διαθέτουν ισχυρή ερευνητική και διωκτική αρμοδιότητα και πόρους επωφελούμενη από τις δυνατότητες του ΣΔΟΕ, έτσι ώστε να στοχεύσουν αποτελεσματικά στην απάτη και τις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές των κοινωνικών ομάδων υψηλού εισοδήματος.

3ος πυλώνας: Ανάκτηση της εργασίας

3ο κεφάλαιο εγγράφου προς Eurogroup: Αναπτυξιακές πολιτικές

Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας

Η Ελλάδα δεσμεύεται να:

 • επιτύχει τις καλύτερες πρακτικές της ΕΕ στον τομέα της νομοθεσίας για την αγορά εργασίας μέσω της διαδικασίας της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς επωφελούμενη από την ειδική γνώση και την υπάρχουσα συνεισφορά και τη διαθέσιμη τεχνική βοήθεια του ΔΟΕ, του ΟΟΣΑ.
 • εισαγάγει σταδιακά μια νέα, «έξυπνη» προσέγγιση για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις η οποία εξισορροπεί την ευελιξία με τη δικαιοσύνη. Αυτή περιλαμβάνει τη φιλοδοξία να βελτιστοποιήσει και σε βάθος χρόνου να αυξήσει τους κατώτατους μισθούς κατά τρόπο ο οποίος διασφαλίζει τις προοπτικές ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. Το εύρος και ο χρόνος των αλλαγών στον κατώτατο μισθό θα επέλθουν σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και θα λάβουν πλήρως υπόψη τους τη σύσταση ενός νέου ανεξάρτητου σώματος για το εάν οι αλλαγές στα ημερομίσθια είναι σύμφωνες με τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

4ος πυλώνας: Θεσμικός και δημοκρατικός μετασχηματισμός του κράτους και του πολιτικού συστήματος

1ο κεφάλαιο εγγράφου προς Eurogroup: Δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές

Δημόσια διοίκηση και διαφθορά

Η Ελλάδα θέλει σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Θα:

 • μετατρέψει τον αγώνα ενάντια στη διαφθορά σε εθνική προτεραιότητα και θα καταστήσει πλήρως επιχειρησιακό το Εθνικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς.
 • θέσει στο στόχαστρο το λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών προϊόντων, παρακολουθεί τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων (για να προλαμβάνει απώλειες εσόδων κατά την εισαγωγή) και αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος. Η κυβέρνηση προτίθεται να θέσει αμέσως φιλόδοξους στόχους εσόδων σ’ αυτούς τομείς οι οποίοι θα επιδιωχθούν υπό το συντονισμό του νέου Υπουργού Επικρατείας.
 • μειώσει α). τον αριθμό των υπουργείων (από 16 σε 10), β). τον αριθμό των «ειδικών συμβούλων» στη νέα κυβέρνηση και γ). τις πρόσθετες παροχές των υπουργών, βουλευτών και ανώτερων στελεχών (π.χ. αυτοκίνητα, έξοδα κίνησης, επιδόματα).
 • αυστηροποιήσει τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και περιλάβει ανώτατα όρια δανεισμού από χρηματοπιστωτικούς και άλλους θεσμούς.

Επαναχάραξη του χάρτη λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα.

 • Ενεργοποίηση αμέσως της υφιστάμενης (ωστόσο ανενεργής) νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει τα έσοδα από τα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά), διασφαλίζοντας (μέσω κατάλληλα οργανωμένων δημοπρασιών) ότι καταβάλλουν στο κράτος τις τιμές της αγοράς για τις συχνότητες που χρησιμοποιούν και να απαγορεύσει τη λειτουργία συνεχώς ζημιογόνων μέσων ενημέρωσης (χωρίς διαφανή διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης).

 

 

ΠΗΓΗ: http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231387983

 

(video) Ομιλίες – Φωτορεπορτάζ : 1ο Συνέδριο Θαλάσσιου Τουρισμού & Επαγγελματικής Αλιείας
(ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ) Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 1ου Συνεδρίου Θαλάσσιου Τουρισμού & Επαγγελματικής Αλιείας Περισσότερα από 600 άτομα, φίλοι της θάλασσας και της επαγγελματικής...

Το ka-business.gr προτείνει

Υπερταμείο: Ξεκίνησε η διαδικασία για την αλλαγή Διοίκησης στην ΕΤΑΔ
Γενική Συνέλευση της ΕΤΑΔ πραγματοποιήθηκε , με δεδομένη της λήξη της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Στ. Βλαστού κι ενός μη εκτελεστικού μέλους...
EY: Πιο προσεκτικοί οι καταναλωτές τα φετινά Χριστούγεννα, εξαιτίας του αυξημένου κόστους ζωής, αλλά και των ανησυχιών για το περιβάλλον
Μια σημαντική μερίδα καταναλωτών σε ολόκληρο τον κόσμο προετοιμάζονται για μια πιο προσεκτική οικονομικά και φιλικότερη προς το περιβάλλον εορταστική περίοδο, καθώς αρχίζουν να...
ΟΤΘ: Συμμετείχε στο ANTOR Belux Media Workshop
Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της άριστης συνεργασίας με το γραφείο Εξωτερικού ΕΟΤ Κάτω Χώρων, συμμετείχε στο ANTOR Belux Media Workshop που έλαβε χώρα...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Υπερταμείο: Ξεκίνησε η διαδικασία για την αλλαγή Διοίκησης στην ΕΤΑΔ
Γενική Συνέλευση της ΕΤΑΔ πραγματοποιήθηκε , με δεδομένη της λήξη της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Στ. Βλαστού κι ενός μη εκτελεστικού μέλους...
EY: Πιο προσεκτικοί οι καταναλωτές τα φετινά Χριστούγεννα, εξαιτίας του αυξημένου κόστους ζωής, αλλά και των ανησυχιών για το περιβάλλον
Μια σημαντική μερίδα καταναλωτών σε ολόκληρο τον κόσμο προετοιμάζονται για μια πιο προσεκτική οικονομικά και φιλικότερη προς το περιβάλλον εορταστική περίοδο, καθώς αρχίζουν να...
ΟΤΘ: Συμμετείχε στο ANTOR Belux Media Workshop
Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της άριστης συνεργασίας με το γραφείο Εξωτερικού ΕΟΤ Κάτω Χώρων, συμμετείχε στο ANTOR Belux Media Workshop που έλαβε χώρα...