Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Εκπαίδευση Περισσοτερη χρηματοδότηση ζητούν τα Πανεπιστήμια

Περισσοτερη χρηματοδότηση ζητούν τα Πανεπιστήμια

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα Πανεπιστήμια λειτουργούν,για πολλά χρόνια, σε καθεστώς υποχρηματοδότησης. Με ικανοποίηση,η Σύνοδος δέχτηκε την εξαγγελία του Υπουργού για πρόσθετη επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού των ΑΕΙ κατά 34 εκατομμύριαευρώ για το 2018, με άμεση εκταμίευση των 25 εκατομμυρίων. Τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί, σε συνεργασία με τη Σύνοδο, ο τρόπος κατανομής της επιχορήγησης μεταξύ των Ιδρυμάτων.

 

Η Σύνοδος ζητά να διευκολυνθούν τα Πανεπιστήμια στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

 

Η Σύνοδος ενέκρινε και θα καταθέσει στο ΥΠΠΕΘ προτάσεις για την ταχύτερηδιεκπεραίωση οικονομικών ζητημάτων των Πανεπιστημίων.

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

 

Σίτιση-Στέγαση

Η παροχή εκπαίδευσης και έρευνας αποτελούν τους κύριους σκοπούς των ΑΕΙ της χώρας, ενώ η στέγαση και η σίτιση για τους φοιτητές αποτελούν αντικείμενο φροντίδας του κράτους, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του.

Διαπιστώνονται, όμως, σημαντικές δυσλειτουργίες στην παροχή σίτισης και στέγασης εκ μέρους του αρμόδιου φορέα, του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Τα Πανεπιστήμια αδυνατούν να αναλάβουν τη συμπλήρωση αυτού του κενού, επιθυμούν, ωστόσο, να συμπράξουν με την πολιτεία για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σίτισης και στέγασης στους φοιτητές τους.

Καθώς παρατηρείται διαφοροποίηση μεταξύ των Πανεπιστημίων ως προς τον τρόπο και το καθεστώς λειτουργίας των φοιτητικών εστιών και των φοιτητικών εστιατορίων, θεωρείται σκόπιμη νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει στα Ιδρύματα τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου, με τον οποίο θα συνεργάζονται με το ΥΠΠΕΘ για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών.

Σε περίπτωση έλλειψης υποδομών, προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα χορήγησης πρόσθετου στεγαστικού επιδόματος, συμπληρωματικού του υφιστάμενου που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3220/2004, υπό ανάλογες προϋποθέσεις χορήγησης.

Συμφωνήθηκε η συγκρότηση τριμερούς επιτροπής μεταξύ της Συνόδου, του Υπουργείου και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για τη διερεύνηση των βέλτιστων, κατά περίπτωση, λύσεων.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Η Σύνοδος ζητά να επεκταθεί η εφαρμογή του Ν.4452/15-2-2017 που προβλέπει την  Υγειονομική  περίθαλψη των φοιτητών/τριών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι  διδάκτορες) και στους φοιτητές από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ,  καθώς και στους φοιτητές που παρακολουθούν άτυπες μορφές εκπαίδευσης.

 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ-ΤΕΙ

Η Σύνοδος ενημερώθηκε για την πορεία των διαδικασιών σύμπραξης Πανεπιστημίων με ΤΕΙ από τους Πρυτάνεις των εμπλεκόμενων Πανεπιστημίων. Επανέλαβε τη θέση της για την ανάγκη τήρησης αυστηρά ακαδημαϊκών κριτηρίων για την ίδρυση νέων Τμημάτων στα Πανεπιστήμια και την ένταξη του επιστημονικού προσωπικού των ΤΕΙ σε αυτά. Επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί σε βάρος των ήδη λειτουργούντων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας.

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Σύνοδος συζήτησε τη διαδικασία ίδρυσης και επανίδρυσης ΠΜΣ, σύμφωνα με την οποία, οι προτάσεις των Ιδρυμάτων πρέπει να υποβληθούν στο ΥΠΠΕΘ μέχρι τις 30 Απριλίου.

Ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το Νόμο διαδικασίας για τα ΠΜΣ μέχρι το τέλος Μαΐου, έτσι ώστε αυτά να μπορέσουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

 

Νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής και Διδακτικής Εμπειρίας

Η Σύνοδος χαιρετίζει τη συνέχιση τουπαραπάνω Προγράμματος, με σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού και των μαθημάτων που θα καλυφθούν. Επισημαίνει ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των διδασκόντων πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων.

 

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Η Σύνοδος επαναλαμβάνει τη θέση της να υποστηριχτεί η ΑΔΙΠ, ώστε να επιτελέσει το έργο της συνολικά και να προχωρήσει άμεσα στην πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών. Προς επίτευξη του παραπάνω στόχου, συμφωνήθηκε η συγκρότηση τριμερούς Επιτροπής από την Σύνοδο, το ΥΠΠΕΘ και την ΑΔΙΠ. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη η άμεση χρηματοδότηση των ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ (ιδίως μέσω πόρων από το ΕΣΠΑ), ώστε να συνεχιστούν από τα Ιδρύματα οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

 

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Θεωρούμε απαραίτητη την έκδοση και την υλοποίηση της εξαγγελθείσας νέας  νομοθετικής ρύθμισης  για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

 

Διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων για υποψήφιους ξενόγλωσσων Προγραμμάτων σε ΑΕΙ

Η Σύνοδος υπενθυμίζει προηγούμενη πρότασή της για την αποδέσμευση της διαδικασίας έκδοσης ισοτιμίας τίτλου σπουδών των φοιτητών από χώρες εκτός Ε.Ε. (όπως αυτή προβλέπεται στον Ν. 3328/2005) από τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα 
Η Σύνοδος υιοθετεί τα ψηφίσματα των Τμημάτων Θεατρικών και Μουσικών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ που υπερασπίζονται την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους, έναντι εκείνων των μη δημόσιων και μη ισόχρονων σπουδών.

Κατανομή κονδυλίων Erasmus

Η Σύνοδος ζητά από το ΙΚΥ να προβεί σε αύξηση του προϋπολογισμού των κονδυλίων ERASMUS, διότι αυξάνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός παραμένει ο ίδιος, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των επωφελούμενων φοιτητών.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΚΕ

Η Σύνοδος συζήτησε αναλυτικά τα άρθρα 107 και 108 του Σχεδίου Νόμου για την «Αναδιοργάνωση των Δομών της Εκπαίδευσης» του ΥΠΠΕΘ που ανακοινώθηκε πρόσφατα και θεωρεί ότι οι σχετικές προβλέψεις για θέματα ΕΛΚΕ είναι στο σύνολό τους θετικές και ρυθμίζουν υπαρκτά προβλήματα λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών.

Η Σύνοδος επισημαίνει ότι, επειδή τα χρονικά περιθώρια για την εφαρμογή του Ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4521/2018, είναι πλέον ασφυκτικά, καθίσταται επιτακτική η άμεση έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρ. 63 του Ν.4485/2017, με την οποία θα καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών των ΕΛΚΕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ka-business.gr προτείνει

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα από τον Σεπτέμβριο
Το Ψηφιακό Σχολείο  προβλέπει τα μαθήματα να γίνονται διαδικτυακά για τους μαθητές που ζουν σε ακριτικές περιοχές και νησιά, εκεί δηλαδή που δεν μπορούν να...
Βιώσιμη Ανάπτυξη: Έρχονται κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στον Δήμο Πολυγύρου
Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η μείωση των ρύπων αποτελούν μέρος της πολιτικής της Διοίκησης του Δήμου Πολυγύρου. Για τον λόγο αυτό ο Δήμαρχος, Γιώργος...
Σοκ στη Γαλλία με τον ομαδικό βιασμό 12χρονης από εφήβους
Αγόρια ηλικίας 13 ετών σε προάστιο του Παρισιού κατηγορήθηκαν για βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού και επίθεση με θρησκευτικά κίνητρα σε βάρος της, όπως ανακοίνωσαν οι γαλλικές...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα από τον Σεπτέμβριο
Το Ψηφιακό Σχολείο  προβλέπει τα μαθήματα να γίνονται διαδικτυακά για τους μαθητές που ζουν σε ακριτικές περιοχές και νησιά, εκεί δηλαδή που δεν μπορούν να...
65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκίνησε η κατάθεση ελληνικών ταινιών
Ξεκίνησε η κατάθεση ελληνικών ταινιών για το 65o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2024. Το ελληνικό...
ΕΕΘ: Επιδότηση επιχειρήσεων – μελών για συμμετοχή στην 88η ΔΕΘ
Το  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για στήριξη των επιχειρήσεων - μελών του, αναλαμβάνει και φέτος πρωτοβουλία και επιδοτεί τη...