Αρχική BUSINESS ΣΒΕ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ την μελέτη για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και ανάπτυξη των...

ΣΒΕ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ την μελέτη για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού στην ελληνική βιομηχανία

Εκπονήθηκε από την Deloitte σε συνεργασία με το ΙΝΣΒΕ (Ινστιτούτο του ΣΒΕ)

Η μελέτη αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα, κεφαλαιοποιεί την εμπειρία άλλων χωρών (όπως ενδεικτικά Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Δανία και Σιγκαπούρη), καταγράφει τις κύριες τάσεις και εξελίξεις (με εστίαση σε νέες τεχνολογίες, ψηφιακός μετασχηματισμός, βιωσιμότητα – αειφορία, παγκοσμιοποίηση, συμπερίληψη,  δημογραφικές αλλαγές, αλλά και επιπτώσεις της πανδημίας) και με βάση αυτά τα δεδομένα:

 • Εντοπίζει τα σημεία προς βελτίωση της ΕΕΚ στην Ελλάδα.
 • Καταγράφει βέλτιστες πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα.
 • Συμβάλει στη διαμόρφωση των 5 στρατηγικών στόχων του ΣΒΕ.
 • Και τελικά, καταλήγει σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα 13 προτάσεων για τη βελτίωση του ευρύτερου πλαισίου που διέπει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στη βιομηχανία και τη βελτίωση της σύζευξης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Α. Σημεία προς βελτίωση της ΕΕΚ σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό στην ελληνική βιομηχανία

Πολιτεία

 1. Περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο παραμένει περίπλοκο και διάσπαρτο σε πολλά νομοθετήματα.
 2. Αμφίβολη αποτελεσματικότητα προγραμμάτων ΕΕΚ και αξιοποίησης των κονδυλίων που διατίθενται για την ΕΕΚ από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους.
 3. Περιορισμένη στόχευση της χρηματοδότησης και των προγραμμάτων ΕΕΚ στη βιομηχανία, με αποτέλεσμα την αδυναμία κάλυψης συγκεκριμένων αναγκών της σε ανθρώπινο δυναμικό.
 4. Απουσία ισχυρού και ολοκληρωμένου πλαισίου και συστήματος παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των κονδυλίων που διατίθενται για την ΕΕΚ και των αποτελεσμάτων της ΕΕΚ.
 5. Περιορισμένη δημόσια διαθέσιμη πληροφορία αναφορικά με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων ΕΕΚ και την αξιοποίηση των σχετικών κονδυλίων.
 6. Περιθώρια βελτίωσης των θεσμών της πρακτικής άσκησης και μαθητείας στη βιομηχανία (π.χ., περιορισμένος αριθμός προγραμμάτων, απουσία καταγραφής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, απουσία του ρόλου των συμβούλων πρακτικής άσκησης/μαθητείας).

Πολιτεία & Επιχειρήσεις

 1. Απουσία συγκεκριμένων μηχανισμών, πλαισίων και εργαλείων για συγκροτημένο διάλογο και συστηματική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων και των αρμόδιων δημόσιων φορέων αναφορικά με τις ανάγκες της αγοράς σε ειδικότητες, δεξιότητες και προγράμματα ΕΕΚ.
 2. Περιορισμένη αποτελεσματικότητα των μηχανισμών σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας στη βιομηχανία και περιορισμένη πρωτοβουλία από την πλευρά των επιχειρήσεων για την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων αναφορικά με ειδικότητες, δεξιότητες, προγράμματα, κτλ.
 3. Τυπική και όχι ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και γενικότερα της βιομηχανίας στις δομές διακυβέρνησης της ΕΕΚ και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων ΕΕΚ.

Επιχειρήσεις

 1. Διαστρεβλωμένη εικόνα της βιομηχανίας ως εργοδότη και ως επιλογή καριέρας, σε συνδυασμό με χαμηλή κοινωνική αποδοχή και ελκυστικότητα των τεχνικών επαγγελμάτων και της ΕΕΚ.
 2. Περιορισμένη ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με πρωτοβουλίες και δράσεις για την ΕΕΚ, τα εργαλεία και τις ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν, τον τρόπο που μπορούν να συνεισφέρουν/αναλάβουν δράση, κτλ.
 3. Περιορισμένη διάθεση κονδυλίων από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις για δράσεις, πρωτοβουλίες και προγράμματα κατάρτισης προσωπικού, με αποτέλεσμα την υποστελέχωση των σχετικών τμημάτων HR και τον περιορισμένο αριθμό αποτελεσματικών δράσεων κατάρτισης προσωπικού.

Β. Στρατηγικοί στόχοι ΣΒΕ

 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των κονδυλίων που διατίθενται για την ΕΕΚ και ενίσχυση της διαφάνειας στην αξιοποίησή τους.
 • Αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για εξειδικευμένα για τη βιομηχανία προγράμματα ΕΕΚ, στη βάση συγκεκριμένου σχεδιασμού και πλάνου δράσης και κατά αναλογία, τουλάχιστον, της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕΠ.
 • Ουσιαστική βελτίωση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας και ευθυγράμμιση της ΕΕΚ με τις ανάγκες της βιομηχανίας.
 • Ενεργοποίηση και κινητοποίηση των ίδιων των επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ΕΕΚ στη βιομηχανία.
 • Ενίσχυση της εικόνας και της ελκυστικότητας της βιομηχανίας ως εργοδότη και ως επιλογή καριέρας, με στόχο και την αντίστοιχη ενίσχυση της ελκυστικότητας και της κοινωνικής αποδοχής των τεχνικών επαγγελμάτων και της ΕΕΚ.

 

Γ. Βέλτιστες πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα

 • Συνεχής συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ βασικών εμπλεκόμενων φορέων και κοινωνικών εταίρων.
 • Σχεδιασμός υψηλού επίπεδου και ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΕΚ.
 • Ευρεία ενσωμάτωση της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας για σκοπούς μάθησης σε πραγματικές συνθήκες.
 • Επένδυση σε προηγμένες τεχνολογίες και ψηφιακές δεξιότητες και χρήση νέου και τεχνολογικά προηγμένου τεχνικού εξοπλισμού.
 • Σχεδιασμός ολιστικών και συμπεριληπτικών στρατηγικών για την ΕΕΚ.
 • Διασφάλιση ποιότητας και συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ΕΕΚ και της αξιοποίησης των κονδυλίων.
 • Στοχευμένη χρηματοδότηση και συνεχής αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός προγραμμάτων ΕΕΚ βάσει των αναγκών της αγοράς.
 • Υλοποίηση δράσεων / πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του αντίκτυπου των προγραμμάτων ΕΕΚ.

 

 

Δ. 13 προτάσεις του ΣΒΕ για την ενίσχυση της ΕΕΚ στην ελληνική βιομηχανία

 1. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Πλάνου Δράσης για την ΕΕΚ στη βιομηχανία και αύξηση των σχετικών κονδυλίων.
 2. Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων ΕΕΚ για την βιομηχανία στις δομές τυπικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΕΣΚ και ΣΑΕΚ).
 3. Αναβάθμιση και ενίσχυση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ελληνική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων και των εταιρικών και ενδοεπιχειρησιακών.
 4. Αναβάθμιση και περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που σχετίζονται με την βιομηχανία.
 5. Ενδυνάμωση και επέκταση των θεσμών της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης.
 6. Συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται εκτός απασχόλησης και διασύνδεση με τις ανάγκες της βιομηχανίας.
 7. Αναβάθμιση των μηχανισμών αξιολόγησης της ΕΕΚ στην βιομηχανία.
 8. Δημιουργία μηχανισμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων.
 9. Δημιουργία μηχανισμού τακτικής επικαιροποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων καθώς και των ειδικοτήτων και επαγγελματικών αντικειμένων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ).
 10. Πιο ουσιαστική και ενεργή δραστηριοποίηση και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις προσπάθειες ενίσχυσης της ΕΕΚ στη βιομηχανία.
 11. Υλοποίηση επενδύσεων και δράσεων ενίσχυσης των τμημάτων HR των ελληνικών βιομηχανιών.
 12. Υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της ελκυστικότητας της βιομηχανίας ως εργοδότη και προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού στην βιομηχανία.
 13. Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των επιχειρήσεων για την ενίσχυση της εικόνας της βιομηχανίας ως εργοδότη και της ελκυστικότητας και της κοινωνικής αποδοχής των τεχνικών επαγγελμάτων και της ΕΕΚ.

Το ka-business.gr προτείνει

Θεσσαλονίκη: Συνεδριακό «άλμα» 31 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη
Θεαματική η άνοδος της Θεσσαλονίκης, καθώς κατάφερε να αναρριχηθεί στην 42η θέση της παγκόσμιας κατάταξης για τον συνεδριακό τουρισμό απο την 73η θέση στην...
Τράπεζας Πειραιώς: «Κοιτώντας το αύριο» – Μια δράση για την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών8ι στις πληγείσες περιοχές του Έβρου και της Θεσσαλίας
Η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που είχαν οι φυσικές καταστροφές στις τοπικές κοινότητες περιοχών του Νομού Έβρου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς...
ΠΑΟΚ: Πρωταθλητής για 4η φορά στην ιστορία του!
Ο ΠΑΟΚ στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας, κατακτώντας τον 4ο του τίτλου, γράφοντας ιστορία με απόδραση από το Βικελίδης. Ο Δικέφαλος επικράτησε 2-1 του Άρη και...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Θεσσαλονίκη: Συνεδριακό «άλμα» 31 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη
Θεαματική η άνοδος της Θεσσαλονίκης, καθώς κατάφερε να αναρριχηθεί στην 42η θέση της παγκόσμιας κατάταξης για τον συνεδριακό τουρισμό απο την 73η θέση στην...
Τράπεζας Πειραιώς: «Κοιτώντας το αύριο» – Μια δράση για την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών8ι στις πληγείσες περιοχές του Έβρου και της Θεσσαλίας
Η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που είχαν οι φυσικές καταστροφές στις τοπικές κοινότητες περιοχών του Νομού Έβρου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς...
ΠΑΟΚ: Πρωταθλητής για 4η φορά στην ιστορία του!
Ο ΠΑΟΚ στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας, κατακτώντας τον 4ο του τίτλου, γράφοντας ιστορία με απόδραση από το Βικελίδης. Ο Δικέφαλος επικράτησε 2-1 του Άρη και...