Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 2.500 ανέργων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 2.500 ανέργων

Πρόκειται για ανέργους οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα ή μέχρι πέντε χρόνια για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότησή τους και ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, από τις ως άνω 2.500 θέσεις, οι 500 θα κατανέμονται με απόφαση του διοικητή του ΟΑΕΔ στις υπηρεσίες του Οργανισμού, όταν παρουσιάζονται έκτακτες ανάγκες.

Εντασσόμενες επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να ενταχθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Διάρκεια επιδότησης
Η διάρκεια της επιδότησης καθορίζεται από ένα μήνα έως και εξήντα, κατ’ ανώτατο όριο, μήνες. Η προθεσμία πλήρωσης των θέσεων είναι ένας μήνας το αργότερο από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Στο πρόγραμμα είναι δυνατόν να ενταχθούν και επιχειρήσεις που το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης μισθωτού υποβάλλουν στην πλησιέστερη του τόπου απασχόλησης υπηρεσία του ΟΑΕΔ αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η έναρξη της επιχορήγησης είναι από την ημερομηνία πρόσληψης, πλην των περιπτώσεων που η πρόσληψη έχει πραγματοποιηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές η έναρξη της επιχορήγησης θα είναι η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.
Προϋποθέσεις ένταξης

Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση του οργανισμού, απαραίτητες προϋποθέσεις υπαγωγής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι:
• Η μη απόλυση από τις επιχειρήσεις ή τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στον ίδιο νομό προσωπικού (απασχολούμενου σε αντίστοιχη θέση μ’ αυτή που θα καλυφθεί με το πρόγραμμα αυτό) κατά τη χρονική διάρκεια των 6 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις για τη μη απόλυση του προσωπικού τους θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με υπόδειγμα το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι ή επιδοτούμενοι άνεργοι ή εγγεγραμμένοι επί δύο τουλάχιστον μήνες στα μητρώα ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται στην περιοχή του τόπου κατοικίας τους και να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι Ελληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.
• Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχειρήσεων για μισθωτούς που έχουν απασχολήσει την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους.

Διαδικασία υπαγωγής

Για την ύπαρξη των προϋποθέσεων υπαγωγής επιχειρήσεων στο πρόγραμμα αυτό, κρίνουν οι κατά τόπους αρμόδιοι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
Το πρόγραμμα παραμένει ανοικτό και η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί με την κάλυψη των θέσεων.

Ποσά επιχορήγησης
Το ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης καθορίζεται:

22 ευρώ για τον πρώτο χρόνο,

24 ευρώ για τον δεύτερο χρόνο,

26 ευρώ για τον τρίτο χρόνο,
28 ευρώ για τον τέταρτο χρόνο,

30 ευρώ για τον πέμπτο χρόνο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε μήνα οι μισθωτοί θα ασφαλίζονται για δεκαοκτώ τουλάχιστον ημέρες εργασίας.
Λιγότερες από 18 ημέρες απασχόλησης τον μήνα θα επιχορηγούνται για τρεις κατ’ ανώτατο όριο μήνες ανά έτος επιχορήγησης.
Παρέχεται η δυνατότητα να επιχορηγηθούν επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μισθωτούς με μειωμένο ωράριο εργασίας από τουλάχιστον τέσσερις και άνω ώρες ημερησίως.
Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιχορήγησης που θα καταβάλλεται ανέρχεται στα:

11 ευρώ για τον πρώτο χρόνο,

12 ευρώ για τον δεύτερο χρόνο,
13 ευρώ για τον τρίτο χρόνο,
14 ευρώ για τον τέταρτο χρόνο,
15 ευρώ για τον πέμπτο χρόνο.
Δικαιολογητικά υπαγωγής
Για να υπαχθεί στο πρόγραμμα αυτό κάποια επιχείρηση ή εργοδότης γενικά, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου απασχόλησης  των  υπό πρόσληψη μισθωτών τα εξής δικαιολογητικά:
α) Εντυπη αίτηση που θα περιέχει την επωνυμία, το αντικείμενο της οικονομικής δραστηριότητας και τον αριθμό ατόμων που πρόκειται να προσλάβει σύμφωνα με το πρόγραμμα.
β) Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει ότι: κατά το 6μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα δεν απέλυσε προσωπικό απασχολούμενο σε αντίστοιχη θέση μ’ αυτή που θα καλύψει ή κάλυψε με το πρόγραμμα αυτό, καθώς και ότι εάν, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, απολύσει προσωπικό απασχολούμενο σε αντίστοιχη θέση με αυτή που κάλυψε, θα το αντικαταστήσει σύμφωνα με όσα ορίζει το πρόγραμμα, καθώς και ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους του προγράμματος.

γ) Αντίγραφο Καταστατικού προκειμένου  για εταιρείες και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τις λοιπές επιχειρήσεις.
δ) Βεβαίωση (καταμέτρηση) του ΙΚΑ ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ασφάλισης, από την οποία θα προκύπτει ο συνολικός αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο ασφάλισης του ανέργου (σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ήδη προβεί στην πρόσληψή του).
Στις λοιπές περιπτώσεις, η ως άνω βεβαίωση θα προσκομίζεται με την παραλαβή της αναγγελίας πρόσληψης του ανέργου.

Πηγή: www.kathimerini.gr

Save the Date: Το ka-business.gr διοργανώνει Σάββατο 17 Δεκεμβρίου Μαραθώνια Εκπομπή για την κοινωνική ευθύνη
Καινοτομία και Ανάπτυξη δίχως κοινωνικό πρόσωπο δεν υπάρχει. Στο πλαίσιο αυτό πριν τρία  χρόνια η ομάδα του  δημιούργησε ένα νέο θεσμό θέλοντας να αναδείξει το...

Το ka-business.gr προτείνει

Save the Date: Το ka-business.gr διοργανώνει Σάββατο 17 Δεκεμβρίου Μαραθώνια Εκπομπή για την κοινωνική ευθύνη
Καινοτομία και Ανάπτυξη δίχως κοινωνικό πρόσωπο δεν υπάρχει. Στο πλαίσιο αυτό πριν τρία  χρόνια η ομάδα του  δημιούργησε ένα νέο θεσμό θέλοντας να αναδείξει το...
Χειμερινός Τουρισμός: Ποιους προορισμούς επιλέγουν οι Έλληνες για τις γιορτές
Mε υψηλή πληρότητα θα τρέξει για τα ξενοδοχεία η περίοδος των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς να...
Θεσσαλονίκη: Αρχίζουν τα γυρίσματα της ταινίας “Dirty Angels”
Αρχίζουν τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα της ταινίας “Dirty Angels”, της κινηματογραφικής παραγωγής της Millennium Media σε συνεργασία με τα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Save the Date: Το ka-business.gr διοργανώνει Σάββατο 17 Δεκεμβρίου Μαραθώνια Εκπομπή για την κοινωνική ευθύνη
Καινοτομία και Ανάπτυξη δίχως κοινωνικό πρόσωπο δεν υπάρχει. Στο πλαίσιο αυτό πριν τρία  χρόνια η ομάδα του  δημιούργησε ένα νέο θεσμό θέλοντας να αναδείξει το...
Βούλα Πατουλίδου: Προσβασιμότητα για όλους στην αγορά της Θεσσαλονίκης
Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών Παράρτημα Μακεδονίας – Θράκης κ....
Χειμερινός Τουρισμός: Ποιους προορισμούς επιλέγουν οι Έλληνες για τις γιορτές
Mε υψηλή πληρότητα θα τρέξει για τα ξενοδοχεία η περίοδος των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς να...