Λίστα “φορολογικών παραδείσων” καταρτίζει εντός του 2017 η Ε.Ε.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017 και θα οδηγήσει στη συγκρότηση της πρώτης ευρωπαϊκής “μαύρης λίστας” μη συνεργάσιμων φορολογικά περιοχών του πλανήτη.

Η προκαταρκτική λίστα περιλαμβάνει χώρες και περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας που ευρέως θεωρούνται ότι διευκολύνουν τη φοροαποφυγή, όπως ο Παναμάς, οι Βερμούδες και το Χονγκ Κονγκ. Περιλαμβάνει, ωστόσο, και χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Αυστραλία και ο Καναδάς. 

“Η προκαταρκτική αξιολόγηση δεν αποτελεί απόφαση για τις τρίτες χώρες, ούτε συνιστά προκαταρκτικό κατάλογο της ΕΕ. Ορισμένες χώρες μπορούν να κατέχουν υψηλή θέση όσον αφορά τους δείκτες στον πίνακα αποτελεσμάτων για πολλούς λόγους, ακόμη κι όταν δεν συνιστούν απειλή για τις φορολογικές βάσεις των κρατών μελών”, διευκρινίζει η Επιτροπή.

Όλες οι τρίτες χώρες και οι περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας στον κόσμο εξετάστηκαν, προκειμένου να προσδιοριστεί ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύουν για τη διευκόλυνση της φοροαποφυγής. Η προκαταρκτική αξιολόγηση βασίστηκε σε ένα ευρύ φάσμα δεικτών, όπως οικονομικά δεδομένα, θεσμικές και νομικές δομές και βασικά πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

Ο κατάλογος αυτός θα βοηθήσει τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. να αποφασίσουν ποιες χώρες και περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας ίσως να χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο σε ό,τι αφορά τις φορολογικές τους πρακτικές. “Εναπόκειται, πλέον, στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. να επιλέξουν ποιες χώρες θα πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικότερα κατά τους προσεχείς μήνες, ώστε να εντοπιστούν με ακρίβεια οι χώρες που δεν τηρούν τους κανόνες όσον αφορά τη φορολογία”, αναφέρει σχετικά η Επιτροπή. Προσθέτει δε ότι ο κατάλογος θα αποτελέσει εργαλείο για την αντιμετώπιση τρίτων χωρών, που αρνούνται να τηρήσουν τους φορολογικούς κανόνες. 

Στάδια
Η προκαταρκτική αξιολόγηση υποβλήθηκε στους εμπειρογνώμονες των κρατών – μελών στην Ομάδα Εργασίας για τον Κώδικα Δεοντολογίας όσον αφορά τη Φορολογία των Επιχειρήσεων του Συμβουλίου. Η Ομάδα, με τη σειρά της, θα καθορίσει τις σχετικές περιοχές δικαιοδοσίας που θα υποβληθούν σε έλεγχο και οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν από τους υπουργούς Οικονομικών πριν το τέλος του έτους. Ο έλεγχος των επιλεγμένων χωρών θα πρέπει να αρχίσει τον προσεχή Ιανουάριο, με στόχο την κατάρτιση ενός πρώτου καταλόγου της Ε.Ε. των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας πριν το τέλος του 2017. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, οι τρίτες χώρες, που αρνήθηκαν να συνεργαστούν ή να ανταποκριθούν στις ανησυχίες της Ε.Ε. όσον αφορά τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση, θα πρέπει να καταχωριστούν στον κατάλογο της Ε.Ε. 

Η διαδικασία
Τον Ιανουάριο 2016, η Επιτροπή δρομολόγησε διαδικασία τριών σταδίων για την κατάρτιση κοινού καταλόγου των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας. Στόχος είναι να δημοσιευθεί ο οριστικός κατάλογος των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας έως το τέλος του 2017.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, πάντως, ο κοινός κατάλογος της Ε.Ε. θα αποτελεί την “έσχατη λύση”: “θα αποτελέσει εργαλείο για την αντιμετώπιση τρίτων χωρών. που αρνούνται να τηρήσουν τις αρχές της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, όταν αποτύχουν όλες οι άλλες προσπάθειες έναρξης διαλόγου με τις εν λόγω χώρες”.

 

Πηγή: sepe.gr