Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Χρηματοδότηση ύψους €30,7 εκατ. για ενίσχυση της καινοτόμου έρευνας

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα,
πέτυχε σημαντική χρηματοδότηση, ύψους 30.724.708 ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας με στόχο τη δημιουργία Kέντρου Aριστείας για την ενίσχυση της έρευνας
για τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, καθώς και για την ανάπτυξη βιοηλεκτρονικών
εφαρμογών.

Το έργο εντάσσεται στον Πυλώνα «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της
Οικονομίας», στο πλαίσιο του οποίου ενισχύονται ερευνητικά κέντρα της χώρας που
εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Συνολικά, στο πλαίσιο του έργου προωθείται η αναβάθμιση του ΕΙΕ, ο εκσυγχρονισμός των
υποδομών, η ανάπτυξη καινοτόμων επιστημών όπως είναι η θεραγνωστική και η
βιοηλεκτρονική και η ενίσχυση της αριστείας και της ερευνητικής του δραστηριότητας στην
αντιμετώπιση σοβαρών νόσων. Η επένδυση εκτιμάται ότι θα συντελέσει επιπλέον στη
δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης για την προσέλκυση εξειδικευμένων
επιστημόνων (brain gain) και στην επέκταση της δικτύωσης και των συνεργασιών του
Ιδρύματος τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης, το ΕΙΕ θα προχωρήσει σε:

  • Εγκατάσταση επτά νέων ερευνητικών μονάδων
  • Εγκατάσταση και αξιοποίηση υπερσύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού
  • Εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών
  • Ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του κτηριακού συγκροτήματος, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ο υφυπουργός Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Χρίστος Δήμας, αναφερόμενος στη
χρηματοδότηση που θα λάβει το ΕΙΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζει: «Το
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) θα λάβει σημαντική χρηματοδότηση ύψους €
30.724.708, από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενίσχυση του συνόλου των δομών του
Ιδρύματος.

Η χρηματοδότηση θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των ερευνητικών
δυνατοτήτων, στην υλοποίηση νέων ερευνητικών προγραμμάτων και στην
προμήθεια υπερσύγχρονου εξοπλισμού. Παράλληλα, θα συνδράμει στην ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών αιχμής, στην διάχυση της καινοτομίας και στην προώθηση της
νεοφυούς επιχειρηματικότητας, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην αναστροφή
της διαρροής του ανθρώπινου δυναμικού μας στο εξωτερικό, καθώς και στη βιώσιμη
ανάπτυξη της χώρας.