Πολλά τα εμπόδια για τη ρύθμιση των 120 δόσεων

Κάποια από τα εμπόδια αυτά αφορούν την διάταξη για τη μη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αυτήν της κερδοφορίας, το όριο των 50.000 ευρώ, τον μεγάλο αριθμό δικαιολογητικών, την περιοριστική ημερομηνία (2016) αλλά και τις αυστηρές συνθήκες με τις οποίες χάνεται.

«Δυστυχώς, με την κατάσταση αυτή ακυρώνονται τα θετικά της μέτρα. Για το λόγο αυτό το ΕΕΘ προχώρησε, έπειτα από προσεκτική μελέτη της απόφασης, στη διατύπωση παρατηρήσεων, τις οποίες στείλαμε στον αρμόδιο υπουργό Ευκλ. Τσακαλώτο. Ελπίζουμε η κυβέρνηση να ακούσει τις προτάσεις μας και να βελτιώσει την απόφαση, ούτως ώστε αυτή να καλύψει τους περισσότερο δυνατό επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης.

Το ΕΕΘ έχει ήδη προχωρήσει σε κινήσεις ενημέρωσης των μελών του για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ενώ θα διοργανώσει και ειδική ημερίδα για την ανάλυση των διατάξεων της.

 

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αναλυτικά παρατίθενται οι καταγεγραμμένοι ανασταλτικοί παράγοντες και οι αντίστοιχες προτάσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, όσον αφορά την υπαγωγή των επαγγελματιών στη ρύθμιση των 120 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές τους.

Ι. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

Δεν έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Ι.ΠΡΟΤΑΣΗ

Στη ρύθμιση να υπάγονται και όσοι έχουν κάνει διακοπή εργασιών, αλλά τα χρέη τους έχουν δημιουργηθεί κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους. Επίσης να υπάγονται στη ρύθμιση και οι υποψήφιοι συνταξιούχοι επαγγελματίες οι οποίοι μετά την αίτηση ρύθμισης διακόπτουν τη δραστηριότητα λόγω ώριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων , αλλά οι οφειλές τους πέραν των 20.000 ευρώ με το υπάρχον καθεστώς δεν τους δίνει το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν εάν δεν καταβάλουν το ποσό που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Η δόση της ρύθμισης ολόκληρου του ποσού να παρακρατείται από τη σύνταξη μέχρι την αποπληρωμή της οφειλής.

ΙI. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

Έχει σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης:

✓ θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή

✓ θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

 

ΙΙ.ΠΡΟΤΑΣΗ

Εξάλειψη του περιορισμού αυτού. Δηλαδή να υπάγονται και επιχειρήσεις  χωρίς κέρδη (EBIDTA).

 

ΙII. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

 Οι συνολικές οφειλές του προς ρύθμιση ανά πιστωτή (Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.

(άρθρα 1, 2§1β ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρα 1, 2§1β Υ.Α. 62134/4100/2017) δηλαδή

Για να ενταχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση πρέπει οι συνολικές οφειλές του προς ρύθμιση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του να μην υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή / και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνεπώς μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση για τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά όχι και για αυτές προς το Δημόσιο εκτός και αν εξοφλήσει μέρος αυτών έτσι ώστε το ύψος των οφειλών του προς το Δημόσιο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τις €50.000.

 

ΙΙΙ.ΠΡΟΤΑΣΗ

Οι συνολικές οφειλές του προς ρύθμιση ανά πιστωτή (Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ, αλλά να ρυθμίζονται οι οφειλές και των δύο φορέων και όχι συνολικά μέχρι 50.000 ευρώ.

 

ΙΙΙI. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.

 

ΙΙΙΙ.ΠΡΟΤΑΣΗ

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017.

 

V. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα παρακάτω συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά:

✓ πλήρη στοιχεία του οφειλέτη,

✓ πλήρη στοιχεία τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη,

✓ τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4469/2017, δηλαδή τα στοιχεία που βεβαιώνουν ότι ο οφειλέτης έχει σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης:

  • θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή
  • θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

✓ κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή.

Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

✓ Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό Αρχείο Αιτήσεων άρθρου 13 ν. 3869/2010) που να βεβαιώνει ότι δεν έχει εκδοθεί για τον οφειλέτη οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010. Σε περίπτωση έκδοσης τέτοιου είδους δικαστικής απόφασης, πρέπει να προσκομίζεται:

  • υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη του ν. 1599/1986 ότι οι οφειλές που έχουν περιληφθεί στην παρούσα αίτηση του οφειλέτη δεν έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (Α’ 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και
  • επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης.

✓ Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης προσδιορισμού φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και

  • των τριών (3) προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί, για αίτηση ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο.
  • των πέντε (5) προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί, για αίτηση ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

✓ Για οφειλέτες οι οποίοι έχουν στην κυριότητα τους εμπράγματα δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας του γηπέδου (Α ΓΗΣ).

✓ Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι προς ρύθμιση οφειλές προς το Δημόσιο ή / και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ επισυνάπτονται επιπροσθέτως και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

✓ Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται υποχρέωση σύνταξης ή/και δημοσίευσης αυτών.

✓ Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.

✓ Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων.

✓ Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών.

Το Δημόσιο ή / και το ΚΕΑΟ (το οποίο εκπροσωπεί τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) δύναται να ζητήσουν την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, τα οποία κρίνουν απαραίτητα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης από αυτούς.

Σε περίπτωση που το Δημόσιο ή / και το ΚΕΑΟ διαπιστώσουν ελλείψεις ή ανακρίβειες στην υποβληθείσα αίτηση, τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά, δύναται να τάξουν εύλογη προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για τη συμπλήρωση ή διόρθωση αυτών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να απορρίψουν την αίτηση.

(άρθρο 3 ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 3 Υ.Α. 62134/4100/2017)

Επίσης ο συνοφειλέτης που υποβάλλει από κοινού αίτηση με τον οφειλέτη πρέπει στην αίτηση του να συμπεριλάβει κατάλογο όλων των πιστωτών του και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή καθώς και να προσκομίσει τα ίδια δικαιολογητικά με τον οφειλέτη (δείτε σχετική ερώτηση 8).

(άρθρο 3 ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 3 Υ.Α. 62134/4100/2017)

 

V.ΠΡΟΤΑΣΗ

 Περιορισμό των δικαιολογητικών στα παρακάτω:

✓ πλήρη στοιχεία του οφειλέτη,

✓ πλήρη στοιχεία τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη,

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να υποβληθούν σε περιπτώσεις δειγματοληπτικού ελέγχου και μετά την έγκριση της ρύθμισης.

 

VΙ. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη:

✓ η αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού έως του ποσού της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές και

✓ το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού κατά το ποσό της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.

(άρθρο 4§1, άρθρο 12 ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 4§1, άρθρο 12 Υ.Α. 62134/4100/2017)

 

VΙ. ΠΡΟΤΑΣΗ

Να μην αποτελεί κριτήριο η αξία των ακινήτων του οφειλέτη και των συνοφειλετών

 

VΙΙ. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

✓ Αν το μέρος του ποσοστού του 2,75% των κερδών του οφειλέτη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), όπως προσδιορίστηκαν κατά την αξιολόγηση του εισοδήματος οφειλέτη – συνοφειλετών (κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους), που αντιστοιχεί στο λόγο των οφειλών του Δημόσιου ή /και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης προς τις συνολικές οφειλές του οφειλέτη, είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση τότε η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται, ώστε να ισούται με αυτό το ποσό και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται αναλόγως. Δηλαδή:

✓ επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως.

✓ στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του αρ.57 ν.4174/2013 και του αρ.6 του ν.δ. 356/1974.

Το Δημόσιο δύναται να προτείνει ρυθμίσεις ακόμα και χωρίς τη συνδρομή του ανωτέρου κριτηρίου βιωσιμότητας εφόσον διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως βιώσιμο. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση που προσκομίζεται μελέτη βιωσιμότητας που έχει καταρτισθεί από άλλον θεσμικό πιστωτή (Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα) ή από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε χρόνο μικρότερο του έτους πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των οφειλών του.

(άρθρο 4§§3,4,5,6, άρθρο 7, άρθρο 8§3 και άρθρο 12 περιπτ. Β), Δ) της ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 4§§3,4,5,6, άρθρο 7, άρθρο 8§3 και άρθρο 12 περιπτ. Β), Δ) της Υ.Α. 62134/4100/2017).

 

VΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΗ

Να μην ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί για όλους και η ρύθμιση να είναι άτοκη.

 

VΙΙΙ.ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ     ΠΑΡΑΓΩΝ

Το Δημόσιο ή / και οι ΦΚΑ δεν προτείνουν ρυθμίσεις:

✓ Σε περίπτωση που διαθέτουν, σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες, δικές τους μελέτες βιωσιμότητας, βάσει των οποίων το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.

✓ Εφόσον:

i. η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς το Δημόσιο ή / και τους ΦΚΑ υπερβαίνει τις 20.000 και

ii. η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής.

(άρθρο 8§§1,2 και άρθρο 12 περιπτ. Γ) της ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 8§3 και άρθρο 12 περιπτ. Γ) της Υ.Α. 62134/4100/2017)

 

VΙΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΗ

Να μην ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί για όλους.

 

VΙΙΙΙ. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:

✓ Μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ρύθμιση, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις.

✓ Παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

✓ Παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο και υπέρ τρίτων που εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

(άρθρο 11 ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 11 Υ.Α. 62134/4100/2017).

 

VΙΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΗ

Όπως προτείνεται παραπάνω η ρύθμιση να ισχύει για ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 31/12/2017. Άρα η περίπτωση 3 να ισχύει για χρέη μετά την 31/12/2017.