Αρχική BUSINESS Αυτές είναι οι προτάσεις ΣΕΒΕ για βελτιστοποίηση μέτρων στήριξης επιχειρήσεων

Αυτές είναι οι προτάσεις ΣΕΒΕ για βελτιστοποίηση μέτρων στήριξης επιχειρήσεων

Με νέα παρέμβασή του, σε συνέχεια προηγούμενων, για την στήριξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τον Covid-19, ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων επανέρχεται σε προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει αλλά και σε νέες, απευθυνόμενος στην πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πρόκειται για προτάσεις μέτρων που θα βελτιώσουν τα ήδη αναμφίβολα θετικά μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας από την Κυβέρνηση.

Α. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

 

  1. Εξομοίωση φυσικών και νομικών προσώπων-εκμισθωτών ακινήτων “κλειστών με κρατική εντολή” και “πληττόμενων” επιχειρήσεων

Η εφαρμογή των κριτηρίων στήριξης των μισθωτών επαγγελματικής στέγης, τα οποία θέτει ο Ν. 4690/2020 (όπως αυτός στην συνέχεια εξειδικεύεται με σχετικές Κ.Υ.Α.) κατέδειξε την ύπαρξη σημαντικής αδικίας σε βάρος μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που εκμισθώνουν επαγγελματική στέγη.

Σύμφωνα με το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο, οι εκμισθωτές οι οποίοι είναι  νομικά πρόσωπα και εκμισθώνουν επαγγελματική στέγη σε νομικά πρόσωπα, τα οποία αναγνωρίζονται ως «πληττόμενες» οικονομικά λόγω της διάδοσης του COVID-19 επιχειρήσεις, υφίστανται υποχρεωτική μείωση ποσοστού 40% στο μίσθωμα το οποίο εισπράττουν. Το ποσοστό αυτό της μείωσης δεν μπορούν να το αναζητήσουν από πουθενά και αρκούνται υποχρεωτικά στο 60% του μηνιαίου μισθώματος.

Σε περίπτωση που εκμισθώνουν σε επιχείρηση, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με κρατική εντολή για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19, τότε δεν εισπράττουν μίσθωμα από τον μισθωτή τους, αλλά λαμβάνουν ποσοστό 60% του μηνιαίου μισθώματος που εισέπρατταν, από το Κράτος.

Αντιθέτως, οι εκμισθωτές οι οποίοι είναι  φυσικά πρόσωπα και εκμισθώνουν επαγγελματική στέγη σε νομικά πρόσωπα, τα οποία αναγνωρίζονται ως «πληττόμενες» επιχειρήσεις, υφίστανται υποχρεωτική μείωση ποσοστού 40% στο μίσθωμα το οποίο εισπράττουν από το μισθωτή και επιπροσθέτως απολαμβάνουν συμπληρωματικής κρατικής ενίσχυσης 20%, άρα λαμβάνουν συνολικά το 80% του μισθώματος.

Σε περίπτωση που οι εκμισθωτές φυσικά πρόσωπα εκμισθώνουν σε επιχείρηση, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με κρατική εντολή για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19, τότε δεν εισπράττουν μίσθωμα από τον μισθωτή τους, αλλά λαμβάνουν ποσοστό 80% του μηνιαίου μισθώματος που εισέπρατταν, από το Κράτος.

Η διάκριση αυτή αφήνει μάλιστα έκθετες πολλές επιχειρήσεις, εν μέσω οικονομικής κρίσης, αφού σε κάθε περίπτωση οι εκμισθωτές νομικά πρόσωπα λαμβάνουν 20% λιγότερα από τους εκμισθωτές φυσικά πρόσωπα.

 Με βάση τα παραπάνω, ο ΣΕΒΕ ζητά τη διόρθωση αυτής της στρέβλωσης με την κατάργηση της δυσμενούς διάκρισης των εκμισθωτών που είναι νομικά πρόσωπα, έναντι των εκμισθωτών που είναι φυσικά πρόσωπα με την εξομοίωση της προκύπτουσας διαφοράς κρατικής ενίσχυσης 20%.

  1. Μείωση ενοικίου επιχειρήσεων στα επαγγελματικά τους ακίνηταστο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Ένα από τα μέτρα στήριξης των σημαντικά πληττόμενων επιχειρήσεων είναι η υποχρεωτική μείωση κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Παρόλο όμως που οι εταιρείες που έχουν λάβει χρηματοδότηση μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για ακίνητα επαγγελματικής χρήσης καταβάλλουν το συμφωνηθέν μηνιαίο τοκοχρεολύσιο μίσθωμα και έχουν υποστεί εξίσου σημαντική οικονομική ζημία λόγω της πανδημίας με τις αντίστοιχες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κάθε κλάδο της οικονομίας, συνεχίζουν να μην αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στην στήριξή τους με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν κανενός είδους ελάφρυνση των υποχρεώσεών τους από την καταβολή μισθωμάτων.

Γι’ αυτούς τους λόγους, ο ΣΕΒΕ θεωρεί ότι θα πρέπει η πολιτεία να διορθώσει την εν λόγω αστοχία που προέκυψε με τον Ν.4690/30.5.2020 – σε αντίθεση με τους πρώτους μήνες έναρξης της πανδημίας -, να αντιμετωπίσει ισότιμα τις δύο κατηγορίες μισθωμάτων και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να στηριχθεί και αυτή η κατηγορία επιχειρηματιών, με την υιοθέτηση παρόμοιων μέτρων ειδικά προσαρμοσμένων στη φύση της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Β. Αίτημα ΣΕΒΕ για επιλεξιμότητα επιχειρήσεων στα μέτρα στήριξης:

-Πρόσκληση Β΄ Κύκλου Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021

– “ΓΕΦΥΡΑ 2”

Σε αντίθεση με την ιδιαίτερη επιτυχημένη δράση «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19», δυστυχώς η νέα πρόσκληση για τον Β’ Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID- 19 (Αριθμ. 24101/25.02.21 ΥΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων), ειδικότερα για τις μικρομεσαίες παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, φαίνεται ότι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί  για την κάλυψη τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων, λόγω της προϋπόθεσης των δικαιούχων για μείωση του κύκλου εργασιών τους το έτος 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019 (η ανωτέρω προϋπόθεση δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί εντός του 2020).Και αυτό γιατί πολλές τέτοιες επιχειρήσεις – σε αντίθεση με άλλων κλάδων – είναι πληττόμενες και έχουν ανάγκη στήριξης, παρά το ότι έχουν μικρότερη μείωση κύκλου εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την ανάγκη στήριξης και των παραγωγικών-μεταποιητικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων που συνεχίζουν, παρά τις όποιες αντιξοότητες, να λειτουργούν και να συμβάλλουν στην οικονομία και διατήρηση της απασχόλησης, ο ΣΕΒΕ ζητά την επανεξέταση της παραπάνω προϋπόθεσης ώστε η εν λόγω επιδότηση να αποσυνδεθεί από τη μείωση κύκλου εργασιών του 20% ή εναλλακτικά το όριο της μείωσης τζίρου να είναι της τάξης του 5% το μέγιστο.

Το παραπάνω κριτήριο ο ΣΕΒΕ προτείνει να ληφθεί υπόψη και για το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 2” (Ν. 4790/2021) που αφορά στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019.

Το ka-business.gr προτείνει

Τράπεζα Πειραιώς: Παράταση Προγράμματος Ανταμοιβής Συνεπών Δανειοληπτών Στεγαστικών Δανείων
Η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμενη με ευθύνη στο ζήτημα της επιβάρυνσης των οικογενειακών προϋπολογισμών από την άνοδο των επιτοκίων διεθνώς, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους...
Νομοθεσία για τις υποδομές Gigabit: πράσινο φως για την επιτάχυνση της ανάπτυξης
Η «νομοθεσία για τις υποδομές Gigabit» αποσκοπεί στη μείωση του κόστους ανάπτυξης υπερταχέων δικτύων. Η νομοθεσία, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο και...
Δικαίωμα στην επισκευή: νέοι κανόνες για πιο εύκολες και οικονομικές επισκευές
Οι νέοι κανόνες ενισχύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, ελαττώνουν τα σκουπίδια και ενισχύουν τον κλάδο των επισκευών, κάνοντάς τες ευκολότερες και πιο συμφέρουσες. Την Τρίτη...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΜΕΒΓΑΛ: Αγάπης Έργα για την κοινωνία
Για περισσότερα από 74 χρόνια η ΜΕΒΓΑΛ φροντίζει να φέρει στο τραπέζι μας προϊόντα που είναι απαραίτητα για μία ισορροπημένη διατροφή και ενισχύουν την...
Coffee Island: Προχωρά σε σημαντική δωρεά για την εκπαίδευση των νέων νευροχειρουργών
Η ομάδα της Coffee Island, συνεχίζει, με αφοσίωση, να νοιάζεται για όλα αυτά που κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Ως αρωγός διαφόρων πρωτοβουλιών που ενισχύουν την...
Τράπεζα Πειραιώς: Παράταση Προγράμματος Ανταμοιβής Συνεπών Δανειοληπτών Στεγαστικών Δανείων
Η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμενη με ευθύνη στο ζήτημα της επιβάρυνσης των οικογενειακών προϋπολογισμών από την άνοδο των επιτοκίων διεθνώς, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους...