Αρχική BUSINESS Τράπεζα Πειραιώς: Αναβαθμίζει τους χρηματοοικονομικούς της στόχους για το 2024

Τράπεζα Πειραιώς: Αναβαθμίζει τους χρηματοοικονομικούς της στόχους για το 2024

Η Piraeus Financial Holdings Α.Ε. («Piraeus») αναβαθμίζει τους χρηματοοικονομικούς της στόχους για το 2024 ως ακολούθως:

 

  • ενίσχυση κερδοφορίας, με εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) περίπου 15% έναντι 14% προηγουμένως (εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή περίπου €0,85 έναντι €0,80 προηγουμένως), με καθαρά κέρδη περίπου €1,0 δισ. έναντι €0,9 δισ. προηγουμένως,
  • υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2024 περίπου €2,0 δισ. από €1,9 δισ. προηγουμένως, λόγω χαμηλότερου κόστους καταθέσεων έναντι του προϋπολογισμού, από περιορισμένη μεταφορά υπολοίπων προς προθεσμιακές καταθέσεις. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο περίπου 2,7% έναντι 2,6% προηγουμένως,
  • επιβεβαίωση της σταθερής τροχιάς ανάπτυξης, με το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος του 2024 να αυξάνεται σε περίπου €31,7 δισ. σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση για €31,5 δισ.,
  • ενίσχυση της παραγωγής εσόδων από προμήθειες στα επίπεδα του 1ου τριμήνου 2024, που αντιστοιχούν σε περίπου 0,8% ως ποσοστό επί του ενεργητικού για το 2024 σε σύγκριση με προηγούμενη εκτίμηση 0,7% αντίστοιχα,
  • συγκράτηση λειτουργικών εξόδων, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να διαμορφώνεται κάτω του 33% για το 2024, έναντι εκτίμησης για επίπεδο χαμηλότερo του 35% προηγουμένως,
  • χαμηλότερο κόστος κινδύνου για το 2024 σε περίπου 0,7% επί των δανείων μετά από προβλέψεις από 0,8% προηγουμένως.

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο της Piraeus βασίζεται πλέον σε εκτίμηση για μέσο Euribor 3 μηνών στο 3,6% για το 2024 έναντι 3,8% προηγουμένως, με την εκτίμηση ότι το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ θα διαμορφωθεί σε 3,25% στο τέλος του 2024, έναντι 3,75% προηγουμένως.

Η αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών στόχων για το 2024 συνοδεύεται από πρόβλεψη για διανομή προς τους μετόχους 25%-30% επί των κερδών, ποσοστό το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να καταβληθεί το επόμενο έτος, με την επιφύλαξη λήψης της αναγκαίας εποπτικής έγκρισης.

 

Γενικά

Αυτή η παρουσίαση που αφορά την Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (πρώην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.) και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις της (ο «Όμιλος» ή «Εμείς»), τα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία, τη στρατηγική και τις δραστηριότητές της είναι αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Αναφορές στην «Εταιρία», «Τράπεζα Πειραιώς», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» ή στην «Τράπεζα» πρέπει να θεωρούνται και να εκλαμβάνονται ως αναφορές στην Πειραιώς Financial Holdings A.Ε. (πρώην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.) τόσο για το χρονικό διάστημα πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης στις 30 Δεκεμβρίου 2020, οπότε οι βασικές τραπεζικές δραστηριότητες της πρώην Τράπεζας Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία εισφέρθηκαν στο νεοσυσταθέν πιστωτικό ίδρυμα, δηλαδή στην «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Διάσπαση»), στο βαθμό που δεν προβλέπεται άλλως ή δεν συνάγεται διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του πλαισίου των σχετικών αναφορών στην οντότητα που λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα και ασκεί τις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες του Ομίλου (στην οποία περίπτωση τέτοιες αναφορές θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως αναφορές (α) στην πρώην Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία (πλέον Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.) για το χρονικό διάστημα πριν τις 30 Δεκεμβρίου 2020 και (β) στην νεοσυσταθείσα τραπεζική οντότητα, την Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία για το χρονικό διάστημα από 31 Δεκεμβρίου 2020 και έπειτα).

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την παρουσίαση δεν αποτελούν προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς ή αποτελούν βάση για αξιολογήσεις και δεν αποτελούν επενδυτικές, νομικές, λογιστικές, ρυθμιστικές, φορολογικές ή άλλες συμβουλές και δεν λαμβάνουν υπόψη τους στόχους σας ή τη νομική, λογιστική, κανονιστική, φορολογική ή οικονομική κατάσταση ή ιδιαίτερες ανάγκες. Καμία εκπροσώπηση, εγγύηση ή δέσμευση δεν γίνεται και δεν επιτρέπεται να βασιστείτε για οποιοδήποτε σκοπό στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την παρουσίαση για τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης σε σχέση με οποιαδήποτε μορφή τίτλου που εκδίδεται από την Εταιρεία ή τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις της ή για οποιοδήποτε άλλη συναλλαγή. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση των δικών σας απόψεων και συμπερασμάτων για τέτοια θέματα και για τη δική σας ανεξάρτητη αξιολόγηση της Εταιρείας/Ομίλου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αναζήτηση ανεξάρτητων επαγγελματικών συμβουλών σε σχέση με την Εταιρεία/Όμιλο και θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους δικούς σας συμβούλους σχετικά με τις νομικές, φορολογικές, επιχειρηματικές, οικονομικές και συναφείς πτυχές και/ή τις συνέπειες οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης. Καμία ευθύνη δεν φέρει κανένα πρόσωπο για οποιαδήποτε από τις πληροφορίες ή για οποιαδήποτε ενέργεια ληφθεί από εσάς ή οποιονδήποτε από τους εργαζόμενους, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή συνεργάτες σας με βάση αυτές τις πληροφορίες.

Η παρούσα παρουσίαση δεν αποσκοπεί να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα και καμία εγγυητική δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση δεν παρέχεται από την παρούσα ούτε από κανένα άλλο πρόσωπο όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια ή την αμεροληψία της πληροφόρησης που περιέχεται στην παρούσα παρουσίαση και δεν θα πρέπει να βασίζεται κανείς σε αυτή. Οι πληροφορίες σε αυτήν την παρουσίαση (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων αγοράς και των στατιστικών πληροφοριών) έχουν ληφθεί από διάφορες πηγές (συμπεριλαμβανομένων πηγών τρίτων) και δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Όλες οι προβλέψεις, οι αποτιμήσεις και οι στατιστικές αναλύσεις παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Μπορεί να βασίζονται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις και υποθέσεις και μπορεί να χρησιμοποιούν μία από τις εναλλακτικές μεθοδολογίες που παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα και στον βαθμό που βασίζονται σε ιστορικές πληροφορίες, δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτές ως ακριβή πρόβλεψη της μελλοντικής απόδοσης.

Η Εταιρία/ ο Όμιλος, οι χρηματοοικονομικοί και άλλοι σύμβουλοί τους, καθώς και τα οικεία μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι υπάλληλοι, εργαζόμενοι, αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι, ρητά αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης που τυχόν προκύψει εξ αφορμής της παρούσας παρουσίασης και τυχόν σφαλμάτων που περιέχονται σε αυτήν ή/και παραλείψεων αυτής ή από τυχόν χρήση της παρουσίασης ή των περιεχομένων της ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο αυτή προέκυψε, είτε άμεση είτε έμμεση, απορρέουσα από την χρήση της πληροφόρησης της παρούσας παρουσίασης ή σε σχέση με αυτήν. Ούτε η Εταιρία/ο Όμιλος ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρέχει οποιαδήποτε δέσμευση ή τελεί υπό οποιαδήποτε υποχρέωση να επικαιροποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτήν την παρουσίαση, περιλαμβανομένων των μελλοντικών προβολών, για γεγονότα ή περιστάσεις που προκύπτουν μεταγενέστερα της ημερομηνίας της παρουσίασης. Κάθε παραλήπτης αναγνωρίζει ότι ούτε αυτός ούτε η Εταιρία/ο Όμιλος αποσκοπούν στο να υπέχει η Εταιρία ιδιαίτερα καθήκοντα επιμέλειας ή φροντίδας των συμφερόντων του θεατή ή παραλήπτη, της διοίκησης, των μετόχων, των πιστωτών του ή άλλου προσώπου και ότι ρητά δεν αποδέχεται την οποιαδήποτε τέτοια σχέση και συμφωνεί ότι είναι αυτός μόνος αρμόδιος να λαμβάνει κατά τρόπο ανεξάρτητο τις αποφάσεις του όσον αφορά την Εταιρία/τον Όμιλο καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που άπτεται αυτού του εγγράφου.

 

Μελλοντικές προβολές και οικονομικές προβλέψεις

Ορισμένες πληροφορίες ή δηλώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την παρουσίαση ή έγιναν σε συναντήσεις και δεν αποτελούν ιστορικά στοιχεία, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε αναφορών στις οποίες προηγούνται, ακολουθούν ή περιλαμβάνονται λέξεις ή φράσεις όπως «στόχοι», «πεποιθήσεις», «προσδοκίες», «σκοποί», «προθέσεις», «πιθανό», «προσδοκά», «θα», «θα μπορούσε», «δυνητικός», «σχέδιο», «έχει σχεδιαστεί για να» ή συναφείς εκφράσεις ή το αντίθετο τους, αποτελούν μελλοντικές προβολές μολονότι δεν ταυτοποιούνται ως τέτοιες ρητά.

Στα παραδείγματα μελλοντικών προβολών μπορεί να συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων δηλώσεις που αφορούν την στρατηγική της Εταιρίας/του Ομίλου, των σχεδίων, των σκοπών, των στόχων, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των προοπτικών τους, των πολιτικών, οικονομικών και άλλων συνθηκών που ισχύουν στην Ελλάδα ή αλλού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρίας/του Ομίλου, των αποτελεσμάτων χρήσης, της ρευστότητας, των κεφαλαιακών πόρων και των κεφαλαιακών εξόδων και της εξέλιξης των αγορών, καθώς και του αναμενόμενου κόστους από αποταμιεύσεις και συνεργασίες, όπως επίσης και την πρόθεση και τις πεποιθήσεις της Εταιρίας/Ομίλου και/ή της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών της αναφορικά με τα παραπάνω. Οι μελλοντικές προβολές και οι οικονομικές προβλέψεις δεν είναι εγγυήσεις μελλοντικής απόδοσης και περιέχουν πολλούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες, γενικές και ειδικές και υποθέσεις που είναι δύσκολο να προβλεφθούν και βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρίας/του Ομίλου

Έχουμε βασίσει αυτές τις παραδοχές σε πληροφορίες που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες σε εμάς κατά την ημερομηνία που γίνονται οι προβολές, και στην περίπτωση που οποιαδήποτε εξ αυτών των παραδοχών αποδειχθεί εσφαλμένη, τα πραγματικά αποτελέσματα πιθανόν να αποκλίνουν ουσιωδώς από αυτά που εκφράζονται σε αυτές τις μελλοντικές προβολές. Παρότι δεν γνωρίζουμε τον αντίκτυπο που πιθανά τέτοιες διαφοροποιήσεις να έχουν στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα, εάν υπάρξουν τέτοιες διαφοροποιήσεις, τα μελλοντικά μας λειτουργικά αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική μας κατάσταση θα μπορούσαν να επηρεαστούν ουσιωδώς με δυσμενή τρόπο. Επομένως, δεν πρέπει να βασίζεστε υπέρμετρα στις μελλοντικές προβολές μας και τις οικονομικές προβλέψεις.

Αυτή η παρουσίαση περιλαμβάνει επίσης ορισμένους μελλοντικούς επιχειρηματικούς και οικονομικούς στόχους. Οι στόχοι έχουν προετοιμαστεί από τη διοίκηση καλή τη πίστη, με βάση ορισμένες παραδοχές που η διοίκηση πιστεύει ότι είναι εύλογες. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ότι τα γεγονότα στα οποία βασίζονται οι υποθέσεις δεν θα αλλάξουν και, κατά συνέπεια, η ικανότητά μας να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους μπορεί να επηρεαστεί από έναν αριθμό αλλαγών και κινδύνων, οι οποίοι είναι πέρα από τον έλεγχό μας και ορισμένοι από τους οποίους θα μπορούσαν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στα κέρδη ή/και στην οικονομική μας θέση. Δεν γίνεται καμία αντιπροσώπευση ως προς το εύλογο των υποθέσεων που έγιναν σε αυτήν την παρουσίαση ή την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε μοντελοποίησης, ανάλυσης σεναρίου ή εκ των υστέρων δοκιμών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε αυτούς τους στόχους και διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους στόχους μας κατά καιρούς καθώς ανταποκρινόμαστε σε πραγματικές λειτουργικές, οικονομικές και άλλες μακροοικονομικές συνθήκες.

Oρισμένοι μη σύμφωνοι με τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικοί δείκτες μέτρησης δύναται να περιλαμβάνονται σε αυτήν την παρουσίαση. Τέτοιου είδους μετρήσεις είναι πιθανό να μην μπορούν να συγκριθούν με άλλες έτερων εταιριών. Αναφορές σε τέτοιους μη σύμφωνους με τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικούς δείκτες μέτρησης θα πρέπει να εξετάζονται επιπλέον των σύμφωνων με τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικών δεικτών μέτρησης αλλά δεν πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο για τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σύμφωνα με τα ΔΛΠ.

 

Το ka-business.gr προτείνει

Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στην Ελβετία: Επιβεβαιώνεται η ανάγκη για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία
«Είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε την αφοσίωσή μας στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι τα σύνορα δε μπορούν να αλλάξουν δια...
K.O.K: Πρόστιμο 100 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για μια σαγιονάρα – Ποιοι το πληρώνουν
Ένα λάθος που κάνουμε όλοι μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ενδέχεται να το πληρώσουμε ακριβά, βάζοντας σε κίνδυνο όχι μόνο την τσέπη μας...
Ημέρα του παιδιού της Αφρικής: Ορίστηκε η 16η Ιουνίου
Ο στόχος της διεθνούς αυτής ημέρας είναι να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα σχετικά με τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην αφρικανική ήπειρο...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στην Ελβετία: Επιβεβαιώνεται η ανάγκη για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία
«Είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε την αφοσίωσή μας στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι τα σύνορα δε μπορούν να αλλάξουν δια...
K.O.K: Πρόστιμο 100 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για μια σαγιονάρα – Ποιοι το πληρώνουν
Ένα λάθος που κάνουμε όλοι μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ενδέχεται να το πληρώσουμε ακριβά, βάζοντας σε κίνδυνο όχι μόνο την τσέπη μας...
Ημέρα του παιδιού της Αφρικής: Ορίστηκε η 16η Ιουνίου
Ο στόχος της διεθνούς αυτής ημέρας είναι να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα σχετικά με τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην αφρικανική ήπειρο...